Høringsuttalelser fra lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett

  1. Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  2. NOU 2018: 10 - Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

  3. NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

  4. Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

  5. Konsultasjon vedr. endrede krav til offentliggjøring av innsideinformasjon og innsendelse av flaggemeldinger

  6. Forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

  7. Endring av verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon

  8. Vedrørende endringer i reglene for opptak til handel på Merkur Market