Høringsuttalelser fra lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett

  1. NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

  2. Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  3. NOU 2018: 10 - Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

  4. NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

  5. Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

  6. Konsultasjon vedr. endrede krav til offentliggjøring av innsideinformasjon og innsendelse av flaggemeldinger

  7. Forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

  8. Endring av verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon

  9. Vedrørende endringer i reglene for opptak til handel på Merkur Market