Høringsuttalelser fra lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett

  1. NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

  2. Administrative sanksjoner ved overtredelse av forordninger på fondsområdet

  3. Overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.