Høringsuttalelser fra lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett

  1. Ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse)

  2. Forslag til endringer løpende forpliktelser knyttet til utvidet melding og informasjonsdokument

  3. NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

  4. Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  5. NOU 2018: 10 - Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter