Høringsuttalelser fra lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

  1. Endringer i energiloven § 4-2

  2. Forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova

    (administrative reaksjoner og sanksjoner)

  3. Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

  4. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)