Høringsuttalelser fra lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

  1. Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt

  2. Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta

  3. Endringer i energiloven § 4-2

  4. Forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova

    (administrative reaksjoner og sanksjoner)