Høringsuttalelser fra lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

  1. Forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova

    (administrative reaksjoner og sanksjoner)

  2. Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

  3. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  4. Forslag til endring av forskrift om elsertifikater