Høringsuttalelser fra lovutvalget for erstatningsrett

  1. Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  2. Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker

  3. Forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste

  4. Forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjons-ordningene for veteraner – bruk av spesialisterklæringer mv.