Høringsuttalelser fra lovutvalget for erstatningsrett

  1. Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

  2. Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

  3. Framlegg til endringar i bilansvarslova