Høringsuttalelser fra lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte

  1. Endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter

  2. Digitalt skifte av dødsbo

  3. Endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)

  4. Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

  5. Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

  6. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  7. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

  8. Forslag til ny barnevernslov

  9. Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

  10. Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven