Høringsuttalelser fra lovutvalget for familierett, arv og skifte

 1. Forslag til ny barnevernslov

 2. Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

 3. Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

 4. Endringer i vergemålsloven mv.

 5. Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

 6. Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

 7. Forskrift om adopsjon

 8. Forslag til endringer i ekteskapsloven

 9. Endringer i barneloven og statsborgerloven

 10. Endring i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn

 1. 1
 2. 2

Neste