Høringsuttalelser fra lovutvalget for familierett, arv og skifte

 1. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 2. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

 3. Forslag til ny barnevernslov

 4. Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

 5. Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

 6. Endringer i vergemålsloven mv.

 7. Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

 8. Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

 9. Forskrift om adopsjon

 10. Forslag til endringer i ekteskapsloven

 1. 1
 2. 2

Neste