Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

  1. Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

  2. Avgift på produksjon av fisk

  3. Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg

  4. NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

  5. NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk