Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

  1. Forslag om etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften

  2. Forslag til ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

    - Oppfølging av Meld.St. nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping

  3. Forslag til reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

  4. Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

  5. Avgift på produksjon av fisk

  6. Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg

  7. NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

  8. NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk