Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

  1. NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov

  2. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk

    Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018