Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

  1. Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg

  2. NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

  3. NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk

  4. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

  5. Forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova - oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning

  6. Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks

  7. NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov

  8. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk

    Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018