Høringsuttalelser fra lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)

  1. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

  2. Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

  3. Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

  4. Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

  5. Høring - Utkast Normen versjon 6.0

  6. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  7. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  8. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

  9. Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

  10. Forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9