Høringsuttalelser fra lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)

  1. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  2. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

  3. Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

  4. Forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  5. NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

  6. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten