Høringsuttalelser fra lovutvalget for forvaltningsrett

  1. Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

  2. NOU 2018:11 Ny fjellov

  3. Endringer i vergemålsloven mv.

  4. OGP - Handlingsplan 4 - Departementenes utkast til forpliktelser

  5. Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

  6. NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland