Høringsuttalelser fra lovutvalget for forvaltningsrett

  1. NOU 2018:11 Ny fjellov

  2. Endringer i vergemålsloven mv.

  3. OGP - Handlingsplan 4 - Departementenes utkast til forpliktelser

  4. Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

  5. NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

  6. Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 Ny kommunelov

  7. Nye oppgaver til større kommuner