Høringsuttalelser fra lovutvalget for forvaltningsrett

  1. Forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

  2. Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

  3. Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

  4. NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov

  5. Forslag til endringer i covid-19-forskriften - etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering

  6. Forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

  7. Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

  8. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

  9. NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

  10. NOU 2018:11 Ny fjellov