Høringsuttalelser fra lovutvalget for forvaltningsrett

  1. NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

  2. NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

  3. Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

  4. NOU 2018:11 Ny fjellov

  5. Endringer i vergemålsloven mv.

  6. OGP - Handlingsplan 4 - Departementenes utkast til forpliktelser

  7. Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

  8. NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland