Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

 1. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

 2. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

 3. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet

 4. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

 5. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

 6. Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

 7. Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget

 8. Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

 9. Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

 10. Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

 1. 1
 2. 2

Neste