Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

  1. Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

  2. Forskrift om effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten

  3. Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

  4. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  5. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

  6. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet

  7. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

  8. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

  9. Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

  10. Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget