Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

 1. Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

 2. Forskrift om effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten

 3. Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

 4. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

 5. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

 6. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet

 7. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

 8. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

 9. Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

 10. Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget

 1. 1
 2. 2

Neste