Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

 1. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

 2. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet

 3. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

 4. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

 5. Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

 6. Innspill til IKT-sikkerhetsutvalget

 7. Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

 8. Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

 9. Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

 10. Utkast til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

 1. 1
 2. 2

Neste