Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

 1. Endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

 2. Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

 3. Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

 4. Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

 5. Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

 6. Endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

 7. Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

 8. Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

 9. Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

 10. Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

 1. 1
 2. 2

Neste