Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

 1. Forslag om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

 2. Forslag til endring i forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

 3. Forslag til endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven

 4. Endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

 5. Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

 6. Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

 7. Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

 8. Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

 9. Endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

 10. Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

 1. 1
 2. 2

Neste