Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

  1. Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

  2. Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

  3. Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

  4. Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

  5. Forslag til endringer i covid-19-forskriften - etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering

  6. Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

  7. Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

  8. Forskrift om effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten

  9. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser