Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

  1. Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

  2. Utkast til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

  3. Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

  4. Kommunikasjonsvernforordning

  5. Endringer i passloven

  6. Politiets adgang til bruk av tvang ved ransaking av datasystem for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering