Høringsuttalelser fra lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

  1. Rapport om inkassoloven

  2. Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

  3. Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

  4. Forslag til endring av konkursloven §§ 79 og 138, og panteloven § 6-4

  5. Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)