Høringsuttalelser fra lovutvalget for miljø, klima og bærekraft

 1. EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937

 2. Forslag til reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

 3. Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

 4. Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

 5. Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

  Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

 6. Forslag til endring av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

 7. Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking

  Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking etter §§ 8 og 27 i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften)

 8. Etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven.

 9. NOU 2018:11 Ny fjellov