Høringsuttalelser fra lovutvalget for miljørett

  1. NOU 2018:11 Ny fjellov

  2. Forslag til endring av forurensningsloven § 78

  3. Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene

    Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven

  4. Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

  5. Forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

  6. Forslag til forskriftsendringer som følge av forordning (EU) 2015/757 og IMO-resolusjon MEPC. 278(70)