Høringsuttalelser fra lovutvalget for miljørett

  1. Etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven.

  2. NOU 2018:11 Ny fjellov

  3. Forslag til endring av forurensningsloven § 78

  4. Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene

    Forslag om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven

  5. Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

  6. Forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen