Høringsuttalelser fra lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

 1. Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

 2. Nye regler om dykking fra skip

 3. Evaluering av administrative sanksjoner (overtredelsesgebyr) i skipssikkerhetsloven kapittel 9

 4. Forslag om å oppheve dispasjørordningen

 5. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

 6. Forskrifter til ny sikkerhetslov

 7. Forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

 8. Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder

 9. Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev

 10. Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonome fartøy

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste