Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

 1. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv.

  Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 2. Forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

 3. Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronaloven

 4. Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv

 5. Om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

 6. Ny forskrift til foretaksnavneloven

 7. Forespørsel angående krav til bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap

 8. Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

 9. NOU 2017: 15: Revisorloven

 10. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen