Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

  1. Ny forskrift til foretaksnavneloven

  2. Forespørsel angående krav til bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap

  3. Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

  4. NOU 2017: 15: Revisorloven

  5. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen

  6. Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

  7. NOU 2016: 21 - Stiftelsesloven

  8. NOU 2016:22 - Aksjelovgivning for økt verdiskapning