Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

  1. Om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

  2. Ny forskrift til foretaksnavneloven

  3. Forespørsel angående krav til bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap

  4. Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

  5. NOU 2017: 15: Revisorloven

  6. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen

  7. Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

  8. NOU 2016: 21 - Stiftelsesloven

  9. NOU 2016:22 - Aksjelovgivning for økt verdiskapning