Høringsuttalelser fra lovutvalget for sivilprosess og voldgift

  1. Forslag til midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

  2. Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

  3. Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøte og fjernavhør

  4. NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

  5. Endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

  6. Forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

  7. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

  8. Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

  9. Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett

  10. Utkast til konvensjon – Haag-konferansens Judgments Convention