Høringsuttalelser

  1. Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  2. Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

  3. Evaluering av Transocean-saken

  4. Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

  5. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen

  6. Forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

  7. NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

  8. Endret beskatning av fondskonto

  9. Skatterett