Høringsuttalelser

 1. Forslag til beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

 2. Forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven § 5-15 og § 5-16

 3. Forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

 4. Forslag til endringer i rederiskatteordningen

 5. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

 6. Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt

 7. Forslag til nye regler om stiftelser

 8. Forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

 9. Forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang

 10. Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

 1. 1
 2. 2

Neste