Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

 2. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.

 3. NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

 4. Endringer i forskrift av 23. juni 1995 nr. 577 regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen

 5. Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

 6. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

 7. Vurdering av forbud mot lange kniver/machete

 8. Forslag til endringer i straffegjennomførings-loven

 9. Kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner

 10. Endringer i salær- og stykkprisforskriften i forbindelse med godtgjøring av arbeid med anke

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste