Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Endringer i salær- og stykkprisforskriften i forbindelse med godtgjøring av arbeid med anke

 2. Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

 3. Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger

 4. Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

 5. Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

 6. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

 7. Endringer i reglene om kildevern

 8. Forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

 9. Nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

 10. Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste