Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Forslag til retningslinjer om meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter før, under og etter hovedforhandling

 2. Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

 3. Forslag til rundskriv om påtalekompetanse

 4. Forslag til endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven

 5. Innspill til Utleverings- og arrestordreutvalget

 6. Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

 7. Endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

 8. Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

 9. Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

 10. Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøte og fjernavhør

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste