Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv.

 2. Forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven

 3. Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

 4. NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

 5. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

 6. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.

 7. NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

 8. Endringer i forskrift av 23. juni 1995 nr. 577 regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen

 9. Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

 10. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste