Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

 1. Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

 2. NOU 2021 8 Trygd over landegrensene

 3. Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

 4. Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

 5. Ny boligsosial lov

 6. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 7. Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

 8. Forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ trening

 9. Høring - NOU 2020:9 Blindsonen

 10. Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.

 1. 1
 2. 2

Neste