Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

 1. NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt

 2. Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

 3. NOU 2021 8 Trygd over landegrensene

 4. Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

 5. Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

 6. Ny boligsosial lov

 7. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 8. Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

 9. Forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ trening

 10. Høring - NOU 2020:9 Blindsonen

 1. 1
 2. 2

Neste