Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

 1. Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten

  Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner

 2. Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

 3. Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

 4. Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

 5. Endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

 6. Forslag til endring i vergemålsforskriften § 26

 7. NOU 2017:12 Svikt og svik

 8. Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

  Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

 9. Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget)

 10. Ny forskrift om gradering av pleiepenger