Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

 1. Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

 2. Endringer i smittevernloven

 3. Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

 4. Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten

  Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner

 5. Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

 6. Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger

 7. Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

 8. Endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

 9. Forslag til endring i vergemålsforskriften § 26

 10. NOU 2017:12 Svikt og svik