Rettshjelpsordning i forbindelse med Nav-skandalen

Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt et særlig rettshjelptiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av Navs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger. Det er oppnevnt koordinerende advokater for rettshjelpsordningen.

Det er avdekket at Nav har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt.

Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt et særlig rettshjelptiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av Navs feilaktige praktisering.

Du kan lese mer om rettshjelpsordningen på Statsforvalteren i Oslo sin nettside.

Det er oppnevnt koordinerende advokater for rettshjelpsordningen.

De koordinerende advokatene skal sikre god og ensartet behandling av sakene ved å

  • Dele generell informasjon mellom advokatene som yter fritt rettsråd etter rundskrivet om det særskilte rettshjelptiltaket
  • Videreformidle informasjon til/fra sentrale instanser
  • I utgangspunktet tilligger det ikke de koordinerende advokatene å yte konkret bistand i enkeltsaker som håndteres av andre advokater, men å videreformidle informasjon av betydning ut over den enkelte sak.

De koordinerende advokatene er:

Olav Lægreid: https://www.advisioadvokat.no/olav-laegreid/

Karoline Henriksen: https://henriksenco.no/karoline

Relaterte artikler:

Her kan du lese om Advokatforeningens kurs for advokater om oppfølging av NAV-saken samt liste over hvem som deltok på kurset.

Her kan du lese om Advokatforeningens deltagelse i høring om NAV-saken som Stortinget gjennomførte 9. januar 2020.

Her kan du lese Advokatforeningens høringsuttalelse til NOU 2020:9 "Blindsonen" om granskningen av NAV-saken