Hva kan du om Regler for god advokatskikk?

Regler for god advokatskikk er regler og etiske prinsipper om hvordan advokater skal opptre og drive sin virksomhet. Reglene er utarbeidet av Advokatforeningen, men er tatt inn i Advokatforskriftens kapittel 12 og gjelder dermed for alle landets advokater, uavhengig av om de er medlemmer av Advokatforeningen eller ikke.

Reglene har bestemmelser om advokatenes oppgave og opptreden, plikt til uavhengighet og fortrolighet, salærberegning, samt forholdet til klienten, motparten, andre advokater, domstolene og andre konfliktløsende organer. Ettersom reglene gjelder alle advokater, til enhver tid og på alle rettsområder, har enkelte bestemmelser et generelt preg. Bestemmelsenes nærmere innhold er søkt klarlagt i Advokatforeningens kommentarutgave til Regler for god advokatskikk og må tolkes i lys av disiplinærpraksis.

Overtredelser av Regler for god advokatskikk kan påklages til disiplinærmyndighetene. Disiplinærmyndighetene kan sanksjonere overtredelser av Regler for god advokatskikk med kritikk, irettesettelse eller advarsel, hvorav advarsel er den mest alvorlige. I tillegg kan Disiplinærnemnden fremme forslag om tap av bevilling til Advokatbevillingsnemnden. Hvis disiplinærmyndighetene finner at en advokat har krevd for høyt salær, kan det fastsettes nytt salær, kombinert med et pålegg om at advokaten plikter å betale det overskytende tilbake til klienten.

I 2018 behandlet Disiplinærutvalget 526 saker. 208 av disse ble anket til Disiplinærnemnden, som i tillegg behandlet 60 saker som førsteinstans. Rundt 30 % av sakene ble avvist. Klager fikk medhold i om lag 33 % av de realitetsbehandlede sakene.

Kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk

Disiplinæravgjørelser på Lovdata (krever Lovdata PRO)