Vilkår for advokatbevilling

Bevilling til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet. Vilkårene for advokatbevilling finnes i domstolloven kapittel 11, advokatforskriften og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Les mer

Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i sin advokatvirksomhet.

Les mer

Høyesterettsprøven – regler om fortrinnsrett

Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. Her kreves blant annet at vedkommende har bestått en prøve avlagt for Høyesterett.

Les mer