Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i sin advokatvirksomhet.

Generelt om tittelbruk

 • Domstolloven benytter i kapittel 11 om rettshjelpvirksomhet og advokater i flere tilfeller uttrykket "utøve advokatvirksomhet i eget navn". Dette i motsetning til det å utøve advokatvirksomhet "i prinsipalens navn", hvilket gjøres av advokatfullmektiger.
 • Etter sondringen i domstolloven kan advokatvirksomhet utøves enten som praktiserende advokat med egen aktivisert advokatbevilling eller som autorisert advokatfullmektig — og da fullt og helt for prinsipalens regning og risiko med grunnlag i prinsipalens aktiviserte advokatbevilling. 
 • Ikke-praktiserende advokater er personer med "sovende" advokatbevilling, det vil si personer som har advokatbevilling, men som p.t. ikke har aktivisert denne.
 • I gruppen advokatfullmektiger kan det i dag sondres mellom advokatfullmektiger uten egen advokatbevilling og advokatfullmektiger med egen, men ikke-aktivisert bevilling. 
 • Advokatfullmektiger som har "sovende" advokatbevilling, kan signere og opptre utad som advokatfullmektiger. Denne gruppen kan imidlertid også signere som "advokat" under forutsetning av at det utad markeres på annen tilfredsstillende måte at vedkommende opptrer på vegne av en annen (en bestemt advokat med aktiv bevilling) og på dennes ansvar.
 • For å opptre alene utad som advokat, må advokatbevillingen aktiviseres og den nødvendige sikkerhet må stilles. 
 • Betegnelsene "ansatt advokat" eller "fast advokat" er ikke uttrykk benyttet i domstolloven eller advokatforskriften, men titler en del advokatfirmaer benytter. Firmaenes krav for å få slik tittel er ulike. Det vanligste er at slik tittel gis til advokatfullmektiger fra den dag advokatbevillingen blir aktivisert og egen sikkerhet stilles.

Hvordan bør de ulike juristgruppene i et advokatfirma presenteres?

 • Advokatforeningen anbefaler følgende tredeling:
   1. partnere
   2. faste advokater (alternativt ansatte advokater)
   3. advokatfullmektiger (alternativt fullmektiger)
 • Autoriserte fullmektiger skal som utgangspunkt stå under rubrikken "advokatfullmektiger" selv om de har fått advokatbevilling, men ikke aktivisert den.
 • Det er først når advokatene stiller sikkerhet etter domstolloven at de kan stå under rubrikken "advokater/faste advokater/ansatte advokater". Unntak kan gjøres dersom det markeres på annen tilfredsstillende måte at vedkommende bare kan opptre utad på vegne av en annen advokat med aktiv bevilling og på dennes ansvar.
 • I kontorfellesskap vil det normalt bli kun to rubrikker; advokater og fullmektiger. Men enkelte kontorfellesskap har kanskje ansatte advokater med egen advokatbevilling og således behov for en rubrikk "advokater/fast advokat/ansatt advokat".

Advokatfullmektigers underskrift

 • Når en som formelt er advokatfullmektig undertegner korrespondanse, bør det fremgå hvem det undertegnes på vegne av. Selv om advokatfirmaets navn står under over underskriften, bør det i disse tilfellene stå "advokat NN" og deretter fullmektigens underskrift. Under fullmektigens navn kan det stå "advokatfullmektig", eller "advokat" dersom advokatfullmektigen har egen advokatbevilling som ikke er aktivisert.

Ansvarlig advokat

 • I henhold til domstolloven § 232 skal selskaper som driver advokatvirksomhet utpeke en ansvarlig advokat for det enkelte oppdrag, og klienten skal meddeles dette. Advokatforeningen anbefaler at advokatselskaper rutinemessig fører opp ansvarlig advokat på alle skriftlige meddelelser knyttet til oppdraget.

Møterett for Høyesterett

 • I 1978 ble domstolloven § 220 endret slik at tittelen ”høyesterettsadvokat” bortfalt for dem som fremtidig ville fullføre prøven. 
 • Departementet overlot til Advokatforeningen å regulere hvordan tituleringen skulle skje.
 • 23 september 1985 fastsatte hovedstyret retningslinjer for tittelbruk. I retningslinjenes pkt. III bokstav a, heter det at «Høyesterettsadvokater som vil følge henstillingsvedtaket har mulighet for å oppføre navn uten tittel på brevarket eller med tilleggsopplysning «Møterett for Høyesterett» alternativt «Møterett H».

 • Henstillingsvedtaket var ikke forutsett å utløse disiplinære reaksjoner for det tilfelle at man ikke etterkom henstillingen. Derimot ville bruk av høyesterettsadvokattittelen i strid med loven bli behandlet som en disiplinærsak.