Merverdiavgift på advokattjenester

Reglene om merverdiavgift er svært detaljerte og det kan være vanskelig å finne den røde tråden i regelverket. Når det gjelder merverdiavgift på advokattjenester oppstår flere særskilte spørsmål:

  • Når omsetning av advokattjenester til utenlandske selskaper kan faktureres uten merverdiavgift
  • Avgiftsplikt ved kjøp av tjenester fra utlandet
  • Hvilke oppdrag må en advokat fakturere uten merverdiavgift, som for eksempel undervisning og oppdrag som hjelpeverge
  • I hvilken grad kan advokater yte gratis bistand uten å måtte beregne uttaks-merverdiavgift
  • Forskjellen på fritak og unntak, og betydningen for omfanget av fradragsretten for inngående merverdiavgift
  • Grunnlaget for beregning av merverdiavgift når kunden blir fakturert særskilt for kostnader i forbindelse med oppdraget
  • Periodisering av merverdiavgift og kravene til når faktura må utferdiges.

 

Vi vil her gi en kort oppsummering av ovennevnte punkter. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende redegjørelse og at det kan tenkes unntak selv om det ikke er omtalt i teksten.

Salg av tjenester til utenlandske selskaper

Omsetning av advokattjenester til utenlandske selskaper kan som regel faktureres uten merverdiavgift da rådgivning og utredning i utgangspunktet anses som fjernleverbare tjenester. Når advokatens oppdrag går ut på å føre saker for retten må det faktureres med merverdiavgift da prosessoppdrag ikke anses som fjernleverbare. For øvrig må det foretas en vurdering i særskilte tilfeller.  Lobbyvirksomhet kan for eksempel være så knyttet til et fysisk sted at en faller utenfor definisjonen for fjernleverbare tjenester.

Kjøp av tjenester fra utlandet

Ved kjøp av fjernleverbare advokattjenester fra utenlandske selskaper har kjøper plikt til selv å beregne utgående merverdiavgift på mottatt faktura. Så lenge tjenesten er til bruk i advokatens avgiftspliktige virksomhet vil advokaten kunne føre merverdiavgiften til fradrag i samme omsetningsoppgave. Vurderingen av om det foreligger rett til fradrag for inngående mva på kjøpet er lik som for innenlandskjøp av varer og tjenester.

Tjenester unntatt merverdiavgift

En rekke oppdrag advokater utfører faller utenfor merverdiavgiftslovens materielle virkeområde. Det vil si at tjenesten er unntatt mva og omfatter blant annet undervisning, godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd (med mindre en er medlem på vegne av arbeidsgiver, dvs. upersonlig medlemskap) og medlem i voldgiftsrett, oppdrag som verge og hjelpeverge og medhjelper ved tvangssalg.

Gratis bistand

Advokater som yter gratis bistand kan unnlate å beregne uttaksmerverdiavgift. Det er et vilkår at tjenesten ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag og vil gjelde blant annet advokatvakten.

Fradrag for anskaffelser

Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige advokatvirksomheten. For anskaffelser til de deler av virksomheten som generer avgiftsunntatt omsetning, som for eksempel styreoppdrag, oppdrag som verge og undervisning, vil det ikke foreligge rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift, for eksempel mva på reisekostnader. For kostnader til bruk både i avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet (felleskostnader) vil det foreligge rett til delvis fradrag. Dersom den avgiftsunntatte omsetningen utgjør mindre enn 5 % av samlet omsetning vil en ha rett til 100 % fradrag for felleskostnader. Inngående mva på de kostnadene som utelukkende gjelder avgiftsunntatt omsetning, f.eks. kostnader til reise i forbindelse med et foredrag, vil en uansett ikke ha rett til å fradragsføre. Fritatt omsetning, for eksempel omsetning av rådgivning til utenlandsk oppdragsgiver minker ikke fradragsretten. Fritatt omsetning er omsetning unntatt mva (0-sats) med rett til fradrag.

Faktura

Faktura skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt etter bokføringsforskriften. Advokater kan ofte falle inn under regelen om løpende leverte tjenester som skal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære avgiftsterminen. De ordinære avgiftsterminene er to-månedlige (jan-februar, mars-april osv.). Tjenester utført i mars og april skal således etter nevnte bestemmelse faktureres senest 31. mai. En slik faktureringspraksis innebærer at merverdiavgiften for tjenester utført i mars og april, men som først faktureres i mai skal bokføres i mai og innberettes på omsetningsoppgaven for terminen mai-juni med leveringsfrist 31. august (øvrige terminer har leveringsfrist en måned og ti dager etter utløpet av terminen). Motsatsen er at kjøper av tjenesten uavhengig av faktisk leveringstidspunkt ikke får rett til avgiftsfradrag før i den terminen som fakturaens dato tilsier. Når det gjelder vederlag som fastsettes av offentlig myndighet er det gitt egne regler som fastsetter at salgsdokument kan utstedes på det tidspunkt vederlaget blir fastsatt. Dersom det mottas delbetaling for utført arbeid, skal salgsdokument utstedes når delbetalingen mottas. Denne særskilte periodiseringen gjelder særlig vederlag etter straffeprosessloven § 78 første ledd, salærforskriften, forskrift om stykkprissatser for advokater, vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158 og for vederlag til bobestyrer, bo-revisor og skifteforvalter etter skifteloven § 91d og § 91f, jf. § 35.

Alle kostnader ved oppfyllelsen av oppdraget for en klient skal med i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Rene utlegg i form av gebyrer for offentlige avgifter som rettsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyr skal normalt ikke være med i avgiftsgrunnlaget. Rene utlegg skal pådras i klientens navn og for dennes regning. Selv om det ikke er tale om rene utlegg kan kostnaden utelates i avgiftsgrunnlaget dersom klienten selv dekker omkostningene direkte. Faktura fra hotell, flyselskap m.fl. bør i slike tilfeller utstedes til klienten og ikke på advokaten.