Merverdiavgift

Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell. Det er likevel enkelte former for advokattjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdiavgiftsplikt.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige

Merverdiavgift er en avgift til staten, som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 1-1 nr.1. Merverdiavgift er en transaksjonsskatt som kjennetegnes ved at det er den enkelte transaksjon som beskattes. Merverdiavgift er derfor som skatt forskjellig fra inntektsskatt hvor det er et nettoresultat per 31.12 som beskattes. Det faktum at enkelttransaksjoner ikke nødvendigvis gir gevinst eller fortjeneste spiller ingen rolle for avgiftsplikten.

Et ytterligere kjennetegn ved merverdiavgift er at det er den næringsdrivende som leverer varer eller yter tjenester som skal kreve opp merverdiavgiften, og er ansvarlig for at denne innbetales til statskassen med korrekt beløp til riktig tid, mens det er forbrukeren av varen/tjenesten som faktisk skal betale merverdiavgiften.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. Som hovedregel må alle næringsdrivende som har omsatt for mer enn 50 000 kroner de siste 12 månedene betale, kreve inn og rapportere merverdiavgift. Alle virksomheter som skal kreve inn mva på varer og tjenester de selger, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Her kan du lese mer om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell etter mval. § 3-1 første ledd, jf. § 1-3 første ledd bokstav a jf. bokstav b og c. Det er likevel enkelte former for tjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift, eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdiavgiftsplikt. Eksempler er: tapte fordringer (ubetalt salær), no cure no pay, uttak av advokattjenester, uttak til privat bruk, deltakelse på advokatvakten og andre pro bono-oppdrag, markedsarbeid, advokattjenester over landegrensene, godtgjørelse til meddommere og styremedlemmer mv., tjeneste som verge og hjelpeverge, medhjelper ved tvangssalg, bobestyrer, inkasso- og eiendomsmeglingstjenester.

Her kan du lese mer om unntak, fritak og tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige.

Terminvis skatteleggingsperiode

Skatteleggingsperioden for merverdiavgift er terminvis og som hovedregel tomånedlig. Frist for innsendelse av skattemelding for merverdiavgift og betaling av skyldig merverdiavgift er en måned og 10 dager etter utløpet av terminen. Første termin (januar/februar) skal således sendes inn og gjøres opp innen 10. april. Et unntak er tredje termin, mai/juni, hvor innleveringsfristen er utsatt til 31. august.

Virksomheter med omsetning under kr 1 mill. ekskl. mva i løpet av et kalenderår kan etter samtykke fra skattekontoret innberette merverdiavgiften årlig, jf. merverdiavgiftsloven § 15-3. Leverings- og betalingsfristen er 10. mars året etter.

Vilkårene for registrerings- og merverdiavgiftsplikt

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.3 kan du lese mer om vilkårene for registrerings- og merverdiavgiftsplikten, om kravet til omsetning og uttak, kravet om materiell avgiftsplikt og om næringsvirksomhet. 

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Merverdiavgiftspliktig uttak av varer og tjenester

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.4 kan du lese mer om uttaksmerverdiavgift, uttak av varer og uttak av tjenester.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Beregning av merverdiavgift

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.5 kan du lese mer om beregningsgrunnlaget «vederlaget», hva som anses og hva som ikke anses å være «vederlag», utlegg, den såkalte «smitteregelen»; at alle kostnader ved oppfyllelsen av avtalen skal med i beregningsgrunnlaget, selv om det kreves særskilt betaling, interessefellesskap mellom leverandør og mottaker og om uttak og alminnelig omsetningsverdi.

Les mer i publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Periodisering av utgående merverdiavgift

Utgående merverdiavgift skal periodiseres til dato for utstedelse av faktura. Etter bokføringsforskriften § 5-2-2 skal faktura (salgsdokumentasjon) utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt etter bokføringsforskriften.

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.6 kan du lese mer om periodisering av utgående merverdiavgift, løpende advokattjenester og periodisering og vederlag som fastsettes av offentlig myndighet.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Unntak fra merverdiavgift og betydningen for fradragsretten

Systematikken i merverdiavgiftsloven er at alle tjenester i utgangspunktet er avgiftspliktige med mindre loven selv gir unntak. Unntakene for materiell avgiftsplikt finnes i mval. § 3-2 til 3-20 og § 3-27. Flere av disse unntakene kan komme til anvendelse for advokater.

Her kan du lese mer om unntak, fritak og tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige.

Når tjenestene som omsettes er unntatt fra merverdiavgift, vil det ikke foreligge rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til disse formene for tjenesteyting, jf. mval. § 8-1. For kostnader til bruk i både den merverdiavgiftspliktige advokatvirksomheten og den avgiftsunntatte delen (felleskostnader) vil det bare foreligge rett til delvis fradrag for den inngående merverdiavgiften, jf. mval. § 8-2 første ledd.

Fritak for merverdiavgift

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.8 kan du lese mer om fritak for merverdiavgift og betydningen for fradragsretten og eksport.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Innførsel

Fra og med 1. januar 2017 er reglene om beregning av merverdiavgift ved innførsel like for varer og fjernleverbare tjenester når den som importerer er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter, som innfører varer og tjenester til bruk i den registrerte virksomhet, har plikt til å beregne såkalt snudd merverdiavgift. Dette innebærer at virksomheten må deklarere på sin skattemelding for merverdiavgift (RF-0002) 25 % utgående avgift av beløpet omregnet fra utenlandsk valuta til norske kroner, jf. mval. §§ 3-29 og 3-30. Samme avgiftsbeløp skal føres på post for inngående merverdiavgift ved innførsel så lenge anskaffelsen er til bruk i den avgiftsregistrerte virksomheten. Når anskaffelsen er til bruk i advokatens avgiftspliktige virksomhet vil således snudd mva bare representere en formell deklarasjon av merverdiavgiften uten at denne representerer noen reell kostnad eller likviditetsbelastning.

For varer er det innførselen som utløser merverdiavgiftsplikten, mens det for fjernleverbare tjenester er omsetningen som utløser merverdiavgiftsplikten. Det får blant annet betydning for levering av tjenester mellom hovedkontor og filial.

Norske advokater som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet) vil som regel ikke bli belastet med merverdiavgift fra selgeren.

Her kan du lese mer om unntak, fritak og tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige.

Fradragsrett for inngående avgift

Som nevnt skal advokater, som statens inkassatorer av merverdiavgift belaste klienten. Advokaten skal ikke selv betale merverdiavgift som faktisk kostnad.

Dette prinsipp gjennomføres ved at advokatvirksomheten som hovedregel har fradragsrett for merverdiavgift på alle kostnader som er relevante for den avgiftspliktige del av virksomheten, jf. mval. § 8-1.

I publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift pkt. 2.10 kan du lese mer om fradragsretten for inngående avgift, helt eller delvis fradrag og dokumentasjonskravet.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)