Advokatfullmektigers arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Lovens alminnelige arbeidstid

 • Lovens utgangspunkt er at den alminnelige arbeidstiden begrenser seg til maksimalt ni timer om dagen og 40 timer i uken. Arbeid utover dette er overtid, og skal kompenseres med minst 40 % lønnstillegg. Partene kan avtale at overtidstimer kan avspaseres, men tillegget skal uansett betales. 
 • Merk at arbeid utover avtalt arbeidstid ikke nødvendigvis er overtid med krav på overtidskompensasjon. Eksempelvis vil arbeid mellom avtalte 37,5 timer i uken og 40 timer ikke være overtid. Slikt arbeid gir ikke grunnlag for krav om ekstra ytelser. 
 • For alt arbeid utover avtalt arbeidstid er det krav om at det foreligger et ”særlig og tidsavgrenset behov”.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

 • For advokatfirmaer og ansatte som ønsker det, vil det være mulig å få større fleksibilitet ved å avtale gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Innenfor visse perioder vil det da kunne være aktuelt å arbeide mer enn normalt, hvis man deretter arbeider tilsvarende mindre i andre perioder. 
 • Det er flere ”trinn” for slike avtaler, hvor adgangen til å avtale unntak øker for hvert trinn. Også rammene for tillatt overtid økes. Det knytter seg flere vilkår og forutsetninger til de enkelte ”avtaletrinnene” enn de som fremgår her, men her er en oversikt over mulighetene:

 • Trinn én: Arbeidsgiver og den individuelle arbeidstaker:
  • aml. § 10-5 (1): Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale gjennomsnittsberegning med 48-timers uker.
  • aml. § 10-6 (12): Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimer skal avspaseres.

 • Trinn to: Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale:
  • aml. § 10-8 (3): Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale kan avtale at det kan arbeides noe i den perioden som normalt er arbeidsfri, for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.

 • Trinn tre: Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale:
  • § 10-5 (2): Gjennomsnittsberegning slik at alminnelig arbeidstid blir inntil 10 timer per dag og 48 timer per uke. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittberegnes over 8 uker, men slik at alminnelig arbeidstid ikke kan overstige 54 timer per uke.
  • § 10-6 (5): Taket for overtidstimer økes til 15 timer i uka og 300 timer i året.
  • § 10-6 (9): Kan avtale at samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid + overtid) kan være inntil 16 timer per døgn.  
  • § 10-8 (3): Kan avtale unntak fra kravene til daglig og ukentlig arbeidsfri – dog minimum åtte timer pr. døgn eller 28 timer pr. uke.
  • 10-10 (4): Avtale om arbeid på søndag og helgedag dersom det foreligger særlig og tidsavgrenset behov.
  • § 10-11 (4): Kan avtale nattarbeid ved særlig og tidsavgrenset behov.

 • Trinn fire: Arbeidsgiver og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven:
  • § 10-12 (4): Dersom fagforeningen som virksomheten har tariffavtale med har ”innstillingsrett”, foreligger vide rammer for avtalefrihet. Man kan avtale omfattende unntak fra arbeidstidskapitlet, bortsett fra de helt grunnleggende bestemmelsene. Blant annet kan det ikke avtales unntak fra vilkåret om at arbeidstidsordningen må være helsemessig forsvarlig, samt at overtid krever at det foreligger et ”særlig og tidsavgrenset behov”. Norges Juristforbund (NJ) har slik innstillingsrett.

Som kompensasjon for større fleksibilitet kreves det ved flere av unntakene som er nevnt ovenfor ”tilsvarende kompenserende hvileperioder (…) eller annet passende vern”, jf. for eksempel aml. §§ 10-6 (9) og 10-8 (3). 

Dispensasjon fra Arbeidstilsynet

Det er også mulig å søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet fra arbeidsmiljølovens alminnelige regler om arbeidstid innenfor følgende rammer:

 • Aml. § 10-5 (3): Arbeidstilsynet kan samtykke i gjennomsnittsberegning med 13-timersdager, 48-timersuker, innenfor et 26-ukers tidsrom.
 • Aml. § 10-6 (6): Arbeidstilsynet kan etter søknad i ”særlige tilfeller” tillate samlet overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. 

Vilkåret om ”særlige tilfeller” tolkes strengt i praksis. Man må drøfte nødvendigheten av slikt overtidsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte og referat må vedlegges søknaden.

Revisor- og regnskapsførervirksomheter har i flere år fått innvilget slik dispensasjon, av hensyn til de særlige forhold som gjør seg gjeldende i perioder med årsoppgjør. Advokatforeningen har imidlertid fått signaler fra Arbeidstilsynet om at det, for advokater, heretter kun vil være aktuelt å godta søknader som er begrunnet konkret i det enkelte advokatfirmas forhold. Eksempelvis vil det kunne være aktuelt å søke om dispensasjon dersom man står ovenfor en omfattende rettssak og man ser at man er nødt til å strekke seg utover den ellers lovlige arbeidstiden. Arbeidstilsynet hevder å kunne behandle slike søknader i løpet av få dager og i alle fall innen et par uker.

Særlig uavhengig stilling

Etter aml. kan arbeidstakere som har en ”særlig uavhengig stilling” være unntatt fra store deler av lovens arbeidstidskapittel. 

I forarbeidene uttales om forståelsen av bestemmelsen:

 • ”Bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke har en ledende stilling som definert ovenfor, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. For å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.”

Det må foretas en konkret vurdering av hvert enkelt arbeidsforhold.

Arbeidstilsynet avholdt i 2009 tilsyn i flere advokatfirmaer. Noe de hadde fokus på, var hvorvidt firmaenes ledelse hadde foretatt konkrete vurderinger av advokatfullmektigenes reelle stilling før de konkluderte med at disse var unntatt fra arbeidstidskapitlet i medhold av bestemmelsen.

Det er uansett ikke fri adgang til å jobbe ubegrenset for arbeidstakere som har ”særlig uavhengig stilling” jf. aml. § 10-2 (1). Arbeidstilsynet kan kreve å se hvilke tiltak arbeidsgiver har satt i verk for å sikre også disse arbeidstakernes arbeidssituasjon.