Ansettelsesavtalen

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og advokatfullmektigen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.

Ansettelsesavtalen skal være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Advokatfullmektigen skal blant annet sikres en fast, rimelig avlønning. Det innebærer blant annet at det ikke kan avtales at fullmektigen skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Advokatfullmektigen skal ha fast lønn, og begynnerlønnen for statsansatt jurist er ansett som veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig. Provisjonsbasert lønn kan avtales i tillegg til en rimelig fastlønn.

I Advokatforeningens kommentarer til RGA pkt. 5.7 kan du lese mer om innholdet i kravene.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, som:

  • Partenes identitet
  • Angivelse av arbeidsplassen
  • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
  • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, samt forventet varighet dersom arbeidsforholdet kun er midlertidig
  • Informasjon om eventuelle prøvetidsbestemmelser
  • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
  • Oppsigelsesfrister
  • Avtalt lønn og andre godtgjørelser på starttidspunktet
  • Informasjon om daglig/ukentlig arbeidstid samt pauser. Dersom det inngås avtale om særlig arbeidstidsordning, skal dette fremkomme i avtalen

Her finner du Advokatforeningens anbefaling til ansettelsesavtale ved ansettelse av advokatfullmektig.

Ved ansettelse av advokat, kan det tas utgangspunkt i anbefalingen til ansettelsesavtale for advokatfullmektig.

Her finner du Advokatforeningens forslag til taushetserklæring.

Det er viktig at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Loven fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Her kan du lese mer om advokatfullmektigeres arbeidstid