Vilkår for advokatbevilling

Bevilling til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet. Vilkårene for advokatbevilling finnes i domstolloven kapittel 11, advokatforskriften og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Vilkårene er:

 • Bestått juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Hederlig vandel
 • Oppfylt praksiskrav (minst to år)
 • Bestått advokatkurs
 • Oppfylt prosedyrekrav
 • Det foreligger ikke forhold som faller inn under dl. § 230 om tilbakekall av advokatbevilling

 

Krav til praksis og prosedyre

Det stilles krav til hva slags praksis og prosedyreerfaring som kan godkjennes med tanke på advokatbevilling.

Praksis

 • Som autorisert advokatfullmektig
 • Som dommer eller dommerfullmektig
 • Fra stilling ved påtalemyndigheten der behandling av rettssaker inngår som en vesentlig del
 • Som universitetslærer i rettsvitenskap
 • Erfaring fra annen juridisk virksomhet kan i enkelttilfeller fullt ut eller for en del godkjennes

Prosedyre

 • Den som har praksis som advokatfullmektig må ha prosedert minst tre hovedforhandlinger i sivile saker for at praksisen skal telle med ved søknad om advokatbevilling.
 • Inntil to av de sivile sakene skal kunne erstattes av straffesak eller rettsmekling, men da slik at én sivil sak kan erstattes av én større straffesak, to mindre straffesaker, to rettsmeklinger eller nemndsmøte i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Også hovedforhandling etter småkravsprosessen regnes som én sivil sak ved gjennomført muntlig sluttbehandling. Tilsynsrådet kan etter søknad godkjenne annen praksis som gir tilsvarende prosedyreerfaring. 
 • Sakene må, for å kunne godkjennes, ha vært "av et visst omfang". Det må her foretas en skjønnsmessig vurdering av de saker søkeren har prosedert.
 • Praksis som dommerfullmektig, politifullmektig o.l. gir normalt mye erfaring fra prosedyre. De søkere som i tillegg til advokatfullmektigpraksis har praksis fra slik stilling av en viss varighet, behøver derfor ikke å dokumentere prosedyreerfaring. I slike tilfelle kreves heller ikke prosedyreerfaring fra sivile saker. Vedkommende må ha vært i slik stilling minst ett år for at fritaket fra prosedyrekravet skal komme til anvendelse.
 • Når det gjelder godkjennelse av delte saker, har styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet uttalt følgende:

"Tilsynsrådets eventuelle godkjennelse av en delt sak skjer alltid etter en konkret helhetsvurdering, hvor det blir stilt høye krav til den aktuelle sakens omfang og kompleksitet. Det kreves også at advokatfullmektigen må ha gjennomført de mest sentrale oppgavene under hovedforhandlingen. Dersom man velger å dele en sak med en advokat eller en annen advokatfullmektig, vil man således løpe en større risiko for at saken vil bli underkjent dersom den påberopes til oppfyllelse av prosedyrekravet ved en senere søknad om advokatbevilling."

Søknad om advokatbevilling

Søker selv må sende søknaden til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Til søknaden vedlegges:

 • Attestert kopi av vitnemål fra juridisk embetseksamen. Slik kopi kan unnlates dersom vitnemålet tidligere er innsendt til Tilsynsrådet i forbindelse med søknad om autorisasjon av advokatfullmektig.
 • Politiattest i original, som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Attester fra arbeidsgivere for de påberopte arbeidsforhold. Attesten skal være skriftlig og opplyse om arbeidets karakter og varighet, samt om det har vært lengre fravær (permisjoner/sykemeldinger) fra arbeidet.
 • Attestert kopi av vitnemål fra advokatkurset.
 • Prosedyredokumentasjon dersom søkeren påberoper seg praksistid som advokatfullmektig. Det kreves kopier av dommer og rettsbøker. Dommer og rettsbøker skal innsendes i sin helhet.  

Advokatforeningens policy er at når et medlem med advokatbevilling benytter advokattittelen i yrkesmessig sammenheng, bør advokatbevillingen være aktivisert. Med aktivisert menes at det stilles egen sikkerhet.