Høyesterettsprøven – regler om fortrinnsrett

Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. Her kreves blant annet at vedkommende har bestått en prøve avlagt for Høyesterett.

Prøven omfatter utføringen av to muntlige saker hvorav minst én må være sivil sak for ankende part, med mindre ankeutvalget gir tillatelse til noe annet. I samme sak skal det kun være én prøveadvokat, med mindre ankeutvalget gir tillatelse til noe annet.

Fortrinnsrett til prøvesak

 • Dersom det oppstår tvist mellom advokater om hvem som har fortrinnsrett til å føre saken som prøvesak, er det lang praksis for at Advokatforeningens hovedstyre kan avgjøre tvisten.
 • Avgjørelser treffes som hovedregel av hovedstyret i møte, etter at begge parter har fått anledning til å fremlegge sine synspunkter og sekretariatet har utarbeidet en innstilling. 
 • Dersom det haster med avgjørelsen kan partene samtykke i at saken avgjøres av hovedstyrets leder alene. 
 • Høyesteretts kontor vil som hovedregel følge Advokatforeningens avgjørelse av fortrinnsretten. I unntakstilfelle, som særlig gjelder der advokaten(e) ikke er medlem av foreningen, kan det imidlertid forekomme at partene ikke vil godta dette.
 • Høyesteretts ankeutvalg kan unntaksvis gi tillatelse til at det er flere prøveadvokater i en sak dersom det foreligger særlige grunner. Når det er avgjort hvem som har fortrinnsrett, kan den som ikke har fortrinnsretten, søke ankeutvalget om tillatelse til likevel å ha saken som prøvesak.  

Hovedstyret følger disse retningslinjene:

 • Den advokat som har tatt ut ankeerklæring har fortrinnsrett, hvis ikke særlige grunner foreligger og under ellers like forhold.
 • Som særlige grunner nevnes:
  • Der hvor en eller flere av advokatene har ført saken i flere instanser, har den fortrinnsrett som har ført saken for flest instanser.
  • Saker hvor det består et særlig tillitsforhold mellom klient og advokat.
  • Dersom sakens advokater ikke tidligere har hatt befatning med saken og den advokat som representerer den ankende part ikke har tatt ut ankeerklæringen, har den advokat som først fikk henvendelse i saken fortrinnsrett. Dersom det dreier seg om en overdragelse av en prøvesak fra en kollega, må overdragelsen ha manifestert seg i en ytre begivenhet av bestemt art som kan nøyaktig tidfestes.
  • Fortrinnsretten til å benytte en sak til prøvesak forutsetter at advokaten fyller de betingelsene som stilles til en prøveadvokat på det tidspunkt motparten melder seg til prøve.