Forretningsplan

Forretningsplanen skal være en hjelp til å holde den overordnede visjonen for virksomheten for øye og et strategisk verktøy for det indre livet i virksomheten.

Du bør på et tidlig stadium formulere de grunnleggende tankene, ideene og holdningene som danner grunnlaget for beslutningen din om å starte egen advokatvirksomhet. I løpet av prosessen bør disse utvikles til en forretningsplan, hvor du har nedtegnet virksomhetens innerste kjerne.

Forretningsplanen skal være:

 • en hjelp til å holde den overordnede visjonen for virksomheten for øye. Spesielt i oppstartsfasen, som kan være en noe turbulent periode.
 • en presentasjon til bruk overfor kunder, banker og forretningsforbindelser mm. når du skal redegjøre for virksomheten din og dens bakgrunn.
 • et strategisk verktøy for det indre livet i virksomheten, eksempelvis for å øke medarbeideres forståelse for hva som er virksomhetens kjerneverdier.

Her følger et forslag til elementer som forretningsplanen bør bestå av:

Idégrunnlag

Definer hva som er din virksomhets idegrunnlag: Hvilke advokattjenester og til hvem ønsker du å selge dem? Hvilket kundebehov oppfyller du? Du bør være kritisk til hva du baserer idegrunnlaget ditt på. Hva kan du som andre advokater ikke kan?

Det er en god ide å undersøke muligheter og utfordringer knyttet til det markedet du tenker å etablere deg i, som hvem som er dine potensielle kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter, potensielle konkurrenter m.m. Du bør beskrive virksomhetens sterke og mindre sterke sider, og si noe om hvordan du tenker å utnytte de sterke sidene og tenker å forbedre, alternativt hvordan du tenker å forholde deg til de mindre sterke sidene.

Målsetting

Med utgangspunkt i idegrunnlaget bør du sette opp en mer konkret og operasjonell målsetting for virksomheten, som blant annet inkluderer noe om hvordan du tenker å realisere målsetningen innenfor virksomhetens forretningsområder. Slik skaper du en forbindelse mellom virksomhetens idegrunnlag og verdier på den ene side og de strategiske målene på den andre side.

Virksomhetens målsettinger kan inndeles i/knytte seg til:

 • Kunder
 • Medarbeidere
 • Markedsføring
 • Bruk av IT
 • Lønnsomhet

Målsettingene bør utformes slik at de er direkte målbare. Til hvert av dem bør du lage en operasjonell strategiplan, som ev. inkluderer delmål, og sette et tidspunkt for når målet skal være nådd.

Produktet/serviceytelsen og virksomhetsstyring

Som selvstendig advokat er du ikke bare en juridisk fagspesialist, du skal også drive en selvstendig virksomhet. Begge deler skal skje samtidig og i sammenheng, da veien til suksess for advokatvirksomheten også ligger i det å ha forretningsmessig forståelse og å kunne, administrere og lede virksomheten på en god måte. Å fokusere både på å drive virksomhet og å bistå kundene med juridisk rådgivning, kan være en utfordring.

Ved etablering er det viktig at du tenker på advokatvirksomheten som en forretningsorientert virksomhet. Å fokusere på enkelte fagområder kan være avgjørende for at virksomheten fremstår profesjonell og faglig kompetent innenfor utvalgte fagområder fremfor å spre produktporteføljen.

Menneskelige ressurser

Du må tenke gjennom og vurdere de personlige ressursene som det er behov for, for å sikre advokatvirksomheten kan løse oppgavene fra oppstart og i nær fremtid. Vurderingen kan sees på som en personalplanlegging, som tar utgangspunkt i strategiene og målene du har satt for virksomhetens utvikling. Virksomhetens suksess henger ofte tett sammen med kvalitet og effektivitet.

Det er i denne sammenheng viktig å stille seg spørsmålet: Hva kan jeg heller sette ut til andre, heller enn å gjøre det selv eller ansette noen? Aktuelle områder er eksempelvis regnskapsføring og IT (drift).

Salg og markedsføring

Det kan være lurt å utarbeide en markedsplan. En markedsplan er et strategisk verktøy for å oppnå den klientporteføljen du ønsker. Markedsplanen starter med en markedsforståelse og innsikt i de potensielle kundenes behov. Markedsplanen er planlegging, innsamling og analyse av informasjon, og bør bl.a. gi svar på:

 • Hva kjennetegner markedet du går inn i? Hvem er dine konkurrenter? Hvem er/skal være dine kunder?
 • Hva er potensialet målt i kroner og øre?
 • Hvilken markedsandel har du målsetting om?
 • Hvem skal være dine «kjernekunder»?
 • Hvilke produkter og serviceytelser er din kjernekompetanse?
 • Hva skal produktene og serviceytelsene dine koste?

Budsjetter og regnskap

Budsjetter og regnskap er to sentrale styringsverktøy for en nystartet advokatvirksomhet, som skal tilpasse operasjonelle og strategiske beslutninger til virksomhetens utvikling. Strategisk anvendes regnskapene til bl.a. å fokusere på de forretningsområder som økonomisk gir de beste resultatene. Budsjettene og forventet resultatoppnåelse for de første årene er med på å gi god forståelse for balansen mellom virksomhetens inntekter og utgifter. Ved løpende å oppdatere budsjettene, kan det vurderes om virksomhetens inntjening er tilstrekkelig eller om det er behov for å tilføre ytterligere kapital i etableringsfasen. Samtidig er en analyse av utviklingen i budsjetter og regnskap et operasjonelt verktøy til hjelp for å vurdere når det er mest hensiktsmessig å foreta nye investeringer eller strategiske tiltak.

IKT/ IT

Som nystartet advokat vil du bruke IT i et eller annet omfang i ditt daglige arbeide. For de fleste er IT det viktigste arbeidsredskapet fra dag en. Allerede ved oppstart bør du derfor gjøre deg tanker om hvilke behov virksomheten din har for IT og hvordan behovene kan dekkes.