Overordnet om hvitvaskingsreglene

Hensynet bak hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Tiltakene i hvitvaskingsloven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet. Her får du en oversikt over reglene.

På hvitvaskingssidene våre finner du mer informasjon om de ulike sidene ved hvitvaskingsregelverket

Lovverket

Reglene om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering finnes hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften.  Den 15. oktober 2018 trådte det i kraft ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsforskrift (LOV-2018-06-01-23, heretter «Hvitvaskingsloven 2018»). Det nye regelverket gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, og innebærer at advokatens plikter utvides. 

Les mer om de viktigste endringene

Hvorfor er hvitvaskingsloven relevant for advokater?

Fordi advokater må:

 • Etterleve lovkrav som stilles til advokater
 • Forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering
 • Forhindre at advokaten ubevisst blir "utnyttet" som medhjelpere til hvitvasking. Husk også at uaktsom medvirkning til hvitvasking kan straffes etter straffeloven.

Etterfølgelse av hvitvaskingsloven bidrar også til at advokaten:

 • Kjenner kundene godt nok til at hun ikke påtar seg klienter og oppdrag hun ikke ønsker
 • Minimerer advokatforetakets risiko

Hva går hvitvaskingsloven ut på?

 • Lovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. De sentrale pliktene etter loven er at advokatene skal kjenne til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, kjenne sine klienter, og undersøke og eventuelt rapportere om mistenkelige transaksjoner. Under følger en oversikt, og du kan lese mer om de ulike pliktene på de andre hvitvaskingssidene våre.

Tiltak som retter seg mot advokatforetaket som sådan

 • Hvitvaskingsloven legger opp til en risikobasert tilnærming. Det stilles for det første krav om at advokatforetaket har gjennomført en generell risikovurdering av sin virksomhet. På grunnlag av risikovurderingen skal foretaket utarbeide interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer etterlevelse av loven. Alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet.

Risikobaserte kundetiltak og løpende oppfølgning

 • For det andre stiller loven krav om at foretaket skal kjenne sine klienter. Loven har i tilknytning til dette regler om kundetiltak ved etablering av klientforhold/inngåelse av nye oppdrag. Kundetiltakene skal være risikobaserte. Det innebærer at mest ressurser skal brukes der risikoen for hvitvasking er størst.
 • Det er også en plikt til løpende oppfølgning av eksisterende klienter.

Undersøkelse og rapportering

 • For det fjerde oppstiller loven en plikt til å undersøke, eventuelt også rapportere, mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Oppbevaringsplikt

 • For det femte er det i loven gitt regler om notoritet knyttet til utførelsen av pliktene i loven (herunder oppbevaringsplikt).

Opplæring og kontroll

 • Det oppstilles også krav om internkontroll innad i bedriften slik at advokatfirmaet sikrer etterlevelse av loven. Alle ansatte skal ha opplæring i hvitvaskingsregelverket og firmaets hvitvaskingsrutiner. Dette må kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Når gjelder reglene i hvitvaskingsloven for advokater?

 • Advokater er ifølge hvitvaskingsloven § 4 (2) bokstav c omfattet av loven i to tilfeller:
 • Det er for det første når de på klientens vegne utfører en transaksjon.
 • Loven kommer også til anvendelse når advokaten bistår klienten ved planlegging eller utføring av transaksjon i forbindelse med:
  • Kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
  • forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
  • åpning eller forvaltning av bank – eller verdipapirkonto
  • fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
  • opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement.
  • For øvrig gjelder loven ikke for internadvokater. Advokater som opptrer som bostyrere følger reglene i konkursloven. For advokater som i tillegg driver eiendomsmegling, gjelder reglene i eiendomsmegling for det konkrete oppdraget.

Forholdet til straffeloven

 • Advokater kan – uavhengig av hvitvaskingslovens anvendelsesområde – straffes for hvitvasking, heleri eller terrorfinansiering etter straffeloven.


Mer informasjon om reglene og hva de går ut på

På hvitvaskingssidene våre finner du mer informasjon om de ulike sidene ved hvitvaskingsregelverket. Du finner også lenker til eksterne kilder til fordypning og referanse. Vi har også utarbeidet hjelpemidler/verktøy til bruk ved utarbeidelse av dokumentene som må eller bør være på plass i advokatvirksomhetene.