Risikovurderingen av virksomheten

Advokatforetak skal ha gjennomført en risikovurdering av sin virksomhet.

Regelverk

Etter hvitvaskingsloven § 6 skal det legges til grunn en risikobasert tilnærming ved anvendelse av loven. Det innebærer at man skal ha en risikobasert til gjennomføring av samtlige tiltak i loven, for eksempel ved gjennomføring av kundetiltak. I tillegg oppstilles det i lovens § 7 en uttrykkelig plikt til å utarbeide en virksomhetsrettet risikovurdering.

Risikovurderingen skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i advokatforetaket, herunder identifisere deler av virksomheten med høyere eller lavere risiko. Denne vurderingen skal danne grunnlag for firmaets hvitvaskingsrutiner, om må derfor være individuell og konkret.

Hvilke krav som stilles risikovurderingen er avhengig av virksomhetens art og omfang. Et stort advokatfirma med mange transaksjonsoppdrag vil måtte gjennomføre en mer omfattende risikovurdering enn et mindre firma med få transaksjonsoppdrag.

En nyskapning i hvitvaskingsloven er at advokatfirmaer særskilt skal vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering før nye produkter og tjenester tilbys og før ny teknologi tas i bruk, se hvitvaskingsloven § 7 (3).

Krav til skriftlighet

Det er krav om at risikovurderingen dokumenteres, holdes oppdatert og stilles til rådighet for tilsynsmyndigheten.

Ved tilsyn vil Tilsynsrådet regelmessig etterspørre den virksomhetsrettede risikovurderingen. Den må derfor nedfelles skriftlig. I tillegg er det viktig at den oppdateres. Et eksempel er dersom en ny partner tiltrer firmaet og skal arbeide med nye rettsområder. Et annet eksempel er der myndighetene kommer med en ny nasjonal risikovurdering. Advokatforetaket bør i begge tilfeller gjennomføre en ny risikovurdering/oppdatere risikovurderingen for å identifisere nye områder med høy risiko for hvitvasking.

Praktisk

Ved identifisering og vurdering av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, bør advokatforetaket blant annet vurdere

  1. egen virksomhet, herunder særlig virksomhetens art og omfang
  2. virksomhetens produkter, tjenester og klientforhold, type klienter og klientgrupper
  3. geografiske forhold

Ved vurderingen av geografiske forhold vil det være særlig viktig å se hen til oversikten over høyrisikoland i hvitvaskingsforskriften § 4-9.

Ved å identifisere situasjoner som medfører forhøyet risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, settes advokatforetaket også i stand til å definere hvilke situasjoner som skal medføre forsterkede kundetiltak, og hva de forsterkede kundetiltakene skal gå ut på. Risikovurderingen utgjør på denne måten fundamentet for advokatforetakets interne rutiner og utarbeidelsen av disse og er en forutsetning for å kunne gjennomføre risikobaserte kundetiltak.

Gjennomføring av risikovurdering og etterfølgelse av interne rutiner bidrar til at advokatfirmaet settes i stand til å kontrollere risikoen for uønskede hendelser. Det er ikke bare risikoen for uvitende medvirkning til hvitvasking og terrorfinansiering som avhjelpes ved dette. Eksempelvis vil også risikoen for eksponering mot uønskede klienter og svindelforsøk mot advokatfirmaet kunne styres.