Taushetsplikten

Advokaters taushetsplikt er en forutsetning for oppfyllelse av borgernes rett til å få konfidensiell juridisk bistand.

Les mer

Profesjonsansvaret

Tendensen synes å være at erstatningskrav brukes til å velte økonomiske tap på andre i større grad enn tidligere. Hvordan kan advokater unngå å havne i ansvar for klientens tap?

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Etter Regler for god advokatskikk pkt. 3.6 plikter du å sørge for at profesjonsansvarsforsikringen du har, er tilpasset...

Les mer

Opplysningsplikt etter tjenesteloven

Tjenesteloven § 20 pålegger advokaten en plikt til å gi en del opplysninger til potensielle klienter. Advokatforeningen anbefaler sine medlemmer å ta særlig hensyn til krav etter tjenesteloven.

Les mer

Oppdragsbekreftelse

Som medlem av Advokatforeningen er du pålagt å gi dine klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter.

Les mer

Håndtering av saksdokumenter ved skifte av advokat

I forbindelse med skifte av advokat vil det ofte være nødvendig at saksdokumentene overføres til den nye advokaten. Hvilke dokumenter advokaten plikter å oversende vil avhenge av omstendighetene, dokumentenes karakter og nærmere bestemte regler.

Les mer

Må advokater fremvise fullmakt til å representere klienten?

Det finnes ingen generell bestemmelse om advokaters legitimasjon til å handle på vegne av en klient. Henvender advokaten seg til et forvaltningsorgan gjelder som hovedregel forvaltningsloven § 12. Overfor private aktører har man derimot ikke en slik...

Les mer

Attestasjon av kopier og bekreftelse av underskrift

Spørsmålet om i hvilken grad advokater kan attestere kopier og bekrefte underskrifter må besvares ut fra spesiallovgivningen på området. Det finnes ingen generelle regler om dette.

Les mer