Attestasjon av kopier og bekreftelse av underskrift

Spørsmålet om i hvilken grad advokater kan attestere kopier og bekrefte underskrifter må besvares ut fra spesiallovgivningen på området. Det finnes ingen generelle regler om dette.

En praktisk bestemmelse for advokater er bestemmelsen om underskrift i tinglysingsforskriften § 3, jf. tinglysingsloven § 17, som fastsetter at dersom en underskrift skal være bekreftet, kan en advokats bekreftelse erstatte bekreftelse fra to myndige vitner. Hva gjelder bekreftelse av at et dokument er riktig gjenpart eller kopi, finnes det regler om i samme forskrift § 6 tredje ledd og § 7 annet ledd. En annen, mindre praktisk bestemmelse finnes i forskrift om bekreftelse av underskrift på eksigible gjeldsbrev § 1, hvor det finnes regler om underskrift som vilkår for at et gjeldsbrev skal være tvangsgrunnlag.

På tinglysingens område – hvor det stilles svært strenge krav til notoritet og troverdighet og er snakk om store verdier, er advokaten – blant andre – med andre ord gitt en tillit som gjør utførelsen av oppdraget enklere. Disse bestemmelsene oppfattes imidlertid å være spesialregler og ikke utslag av generelle ulovfestede regler.

Advokatloven

Advokatforeningen mener at det i advokatloven bør fremgå at advokater generelt kan attestere kopier/bekrefte «rett kopi» i tilfeller hvor det stilles krav om at kopier skal være bekreftet, med mindre annet fremgår av den enkelte særbestemmelse.

Advokatforeningen mener videre at advokatloven bør inneholde en generell bestemmelse om at advokater kan bevitne tredjepersoners underskrift alene der hvor det ellers kreves bevitnelse av flere personer, tilsvarende slik reglene er på tinglysingsområdet. De krav som stilles til advokaters forsikring og skikkethet vil etter foreningens syn ivareta de trygghetshensyn som gjør seg gjeldende.

Advokatforeningen har gitt uttrykk for dette i sin høringsuttalelse til forslaget til advokatlov.