Oppdragsbekreftelse

Som medlem av Advokatforeningen er du pålagt å gi dine klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter.

Hensikt

 • Hensikten er at den som oppsøker advokat, skal få bedre oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. Pålagt skriftlig oppdragsbekreftelse er derfor et viktig tiltak for å forebygge misforståelser og redusere antallet klagesaker. Advokatforeningen mener derfor at dette er et offensivt tiltak for å bedre advokaters omdømme.

Innhold

Oppdragsbekreftelsen skal inneholde identifikasjon av oppdraget, herunder:

 • Angivelse av oppdragets art og antatt omfang.
 • Angivelse av ansvarlig advokat for oppdraget.
 • Angivelse av hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt angi fra hvilket tidspunkt salæret vil bli beregnet.
 • Informasjon om klageadgang.

Oppdragsbekreftelsen kan videre inneholde bestemmelser om advokatfirmaets ansvar, herunder ulike typer bestemmelser som er ment å skulle begrense ansvaret som for eksempel:

 • Faglig ansvarsbegrensning (for eksempel: oppdraget omfatter ikke skatterådgivning)
 • Fraskrivelse av ansvar for feil begått av rådgivere advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører
 • Ansvarsbegrensning for type tap (advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste)
 • Presisering av at advokatfirmaets vurdering av saken ikke er forpliktende.
 • Ulike former for beløpsmessig begrensing av ansvar for oppdraget.

Gyldigheten av ansvarsbegrensninger er uavklart. Det beror på en konkret rimelighetsvurdering hvorvidt begrensingen står seg.

 Advokatforeningen har utarbeidet en huskeliste og en mal for oppdragsbekreftelse, som kan benyttes overfor private klienter. Malen for oppdragsbekreftelse inneholder nyttige kommentarer knyttet til de ulike reguleringene.

Unntakene fra kravet til skriftlig oppdragsbekreftelse

Det er gjort enkelte unntak fra kravet om skriftlig oppdragsbekreftelse.

Unntakene gjelder:

 • Styreverv og andre oppdrag med honorar som lønnsinnberettes.
 • Mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og særlig der oppdraget avsluttes samtidig med henvendelsen til advokaten.
 • Oppdrag som betales av det offentlige i henhold til stykkprisforskriften eller salærforskriften, eller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning. Merk imidlertid at advokaten har plikt til å sørge for at eventuelle private parter som har rettslig klageinteresse, er informert om klageadgangen. 

Informasjon om behandling av personopplysninger

Ved oppdrag for klienter er advokater underlagt personvernregelverket, og advokater skal som behandlingsansvarlige for klientenes personopplysninger informere klientene om behandling av personopplysninger, se nærmere i GDPR artikkel 12 til 14. Informasjon kan gis i advokatvirksomhetens oppdragsbekreftelse eller forretningsvilkår, enten direkte i oppdragsbekreftelsen, som vedlegg til oppdragsbekreftelse, eller på en nettside (med henvisning til nettsiden fra oppdragsbekreftelsen).

Overfor klienter i straffesaker vil advokaten ofte ikke utstede en oppdragsbekreftelse til sin klient. Vanligvis vil det i slike saker heller ikke være særlig praktisk å gi skriftlig informasjon som henviser til advokatens nettside. Det bør derfor være tilstrekkelig at informasjonen finnes tilgjengelig via advokatens nettside, slik at informasjonen er enkelt tilgjengelig for klienten. Dersom advokaten ikke selv har samlet inn opplysningene fra den registrerte, men eksempelvis mottatt disse fra påtalemyndigheten, kriminalomsorgen eller domstolen som en del av saksdokumentene, vil advokaten kunne være unntatt fra informasjonsplikten, se GDPR artikkel 14 (5) (d).