Opplysningsplikt etter tjenesteloven

Tjenesteloven § 20 pålegger advokaten en plikt til å gi en rekke opplysninger til potensielle kunder. Advokatforeningen anbefaler medlemmene å ta særlig hensyn til følgende plikter:

Opplysninger som etter tjenesteloven § 20 første ledd skal gis uten særskilt forespørsel fra tjenestemottakere:

  • Plikten til å opplyse om at tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Plikten til å opplyse at yrkestittelen er advokat og at tittelen er gitt i Norge, samt opplyse om eventuell bransjeorgan hvor du er registrert. Medlemskap i Advokatforeningen faller inn under sistnevnte.
  • Plikten til å opplyse om at man har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. I den forbindelse skal kontaktinformasjon til sikkerhetsstiller (forsikringsselskapet) oppgis, samt det geografiske dekningsområde for sikkerheten.
  • Plikten til å opplyse om klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen – om hvor klienten kan få nærmere informasjon om ordningen og om vilkårene for å benytte den. Opplysningsplikten er oppfylt ved at det henvises til nedenstående side om disiplinærsystemet, og at det opplyses at det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse.

  • Advokatens navn, foretaksform, adresse og eventuelle andre opplysninger som gjør at klienten kan henvende seg raskt til advokaten.

  • Registrering i Foretaksregisteret eller annet offentlig register med tilstrekkelige opplysninger til å identifisere advokaten.

Opplysninger som etter tjenesteloven § 20 annet ledd skal gis på forespørsel fra tjenestemottaker er:

  • Advokatfirmaets alminnelige avtalevilkår, innholdende klausul om verneting og lovvalg.

  • Prisen på tjenesten, dersom den er fastsatt på forhånd i en prisliste eller på annen måte.

  • Etiske regler og tiltak som iverksettes for å unngå interessekonflikter.

På hvilken måte skal opplysningene gjøres tilgjengelige for klienten?

Etter § 20 tredje ledd kreves at opplysningene gis eller gjøres tilgjengelige for tjenestemottaker på en klar måte før avtale blir inngått.

Av forarbeidene til tjenesteloven fremgår at opplysningsplikten etter første ledd kan oppfylles ved at opplysningene gis direkte til tjenestemottaker, eller gjøres tilgjengelig på det sted avtalen inngås eller tjenesten ytes, på tjenesteyterens hjemmeside eller på annen egnet måte.

Det er Advokatforeningens anbefaling at opplysningene gjøres tilgjengelige på advokatfirmaets hjemmeside. Det vises for øvrig til plikten til å innta opplysninger om klageordningen i alt informasjonsmateriale som eventuelt beskriver tjenesten i detalj og om tiltak som er iverksatt for å unngå interessekonflikter, se tjenesteloven § 20 tredje ledd siste setning. 

Merk at det gjelder særlige regler om prisopplysning ved salg av advokattjenester til forbrukere. Merk videre Advokatforeningens pålegg om skrifltig oppdragsbekreftelse.