Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Etter Regler for god advokatskikk pkt. 3.6 plikter du å sørge for at profesjonsansvarsforsikringen du har, er tilpasset advokatvirksomhetens art og størrelse.

Sikkerhetsstillelse kontra forsikring

Sikkerhetsstillelsen er en økonomisk sikkerhet for den som ev. skulle lide tap ved advokatens handlinger eller unnlatelser. Hensikten med sikkerhetsstillelsen er å sikre klienten/tredjemann at advokaten er solvent dersom tjenesteytelsen skulle påføre klienten/tredjemann økonomisk skade.

Advokatens økonomi dekkes ved at det tegnes forsikring – såkalt profesjonsansvarsforsikring - sammen med sikkerhetsstillelsen. Ved en erstatningssak kan skadelidte søke erstatning direkte fra sikkerhetsstiller, som hefter for det ansvaret advokaten har pådratt seg. Ved en utbetaling under sikkerhetsstillelsen, vil sikkerhetsstiller kreve regress for utbetalingen mot advokatens underliggende profesjonsansvarsforsikring eller direkte mot advokaten dersom forsikringen ikke dekker tilfellet, som ved brudd på forsikringens sikkerhetsforskrifter eller forsettlige handlinger.

Sikkerhetsstillelsen og forsikringens størrelse

Krav til sikkerhetsstillelsens størrelse mv. er fastsatt i advokatforskriften § 2-5. For advokater som driver eiendomsmegling eller inkassovirksomhet, stilles det ytterligere krav til i sikkerhetsstillelse i særlovgivningen.

Sikkerhetsstiller vil normalt kreve at det tegnes profesjonsansvarsforsikring for samme beløp som sikkerheten. Den enkelte advokat/advokatfirma må imidlertid vurdere om det er behov for å tegne forsikring for et høyere beløp. Merk at du etter Regler for god advokatskikk plikter å sørge for at ansvarsforsikringen (forsikringssummens størrelse) er tilpasset advokatvirksomhetens art og størrelse, jf. regler for god advokatskikk pkt. 3.6. 

Forsikringens dekningsområde

Profesjonsansvarsforsikringen skal dekke ansvar som pådras i egenskap av profesjonsutøver, dvs. i egenskap av advokat eller advokatfullmektig. I dette ligger samtidig den avgrensning at dersom man ikke opptrer i nevnte egenskap, vil forsikringen heller ikke omfatte et eventuelt ansvar. Videre vil en egen unntaksliste i vilkårene kunne angi hva forsikringen ikke omfatter.

Dersom oppdraget ikke stiller formalkrav om juridisk kompetanse eller lignende, kan det stilles spørsmål ved om man har fått oppdraget i egenskap av profesjonsutøver eller ev. som privatperson. Advokatforeningens medlemmer er pålagt å gi oppdragsbekreftelse for de fleste av sine oppdrag, og en oppdragsbekreftelse vil markere at oppdraget er antatt i egenskap av profesjonsutøver.

Advokaters oppdrag som hjelpeverge vil normalt være tildelt dem på grunn av deres profesjon, og vil derfor som regel være omfattet av forsikringen.

Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med å utvikle profesjonsansvarsforsikring for advokater, og arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. Spesielt for Advokatforeningens tilbud er:

  • Det er Advokatforsikringen som utformer forsikringsvilkårene, ikke forsikringsselskapet.
  • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle, og er ikke en samlet maksimalsum for dekning av skader per år.
  • Forsikringsvilkårene har klare skademeldingsbestemmelser og få unntak og få sikkerhetssforskrifter.
  • Forsikringen har evig etterdekning når du slutter å praktisere.

I tillegg dekkes:

  • Økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat,
  • Mederådgivning ved krise,
  • Bistand og rådsgivning etter dataangrep.

Nederst på siden er link til Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.