Fullmakt og legitimasjon

Det finnes ingen generell bestemmelse om advokaters fullmakt og legitimasjon til å handle på vegne av en klient.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Flere steder i lovverket finnes det bestemmelser om advokaters fullmakt til å handle på vegne av klienten. Reglene  er fragmentariske og lite ensartede. I tvisteloven § 3-4 er det regler om prosessfullmakt. Her heter det at advokater bare behøver å legge frem fullmakt når retten finner grunn til å f