Hva er "gyldig legitimasjon"?

Hva som anses som gyldig legitimasjon er angitt i hvitvaskingsforskriften. Bekreftet kopi av legitimasjonen skal oppbevares.

Kundetiltakene skal omfatte en bekreftelse av klientens identitet, jf. hvitvaskingsloven § 12 (2) og § 13 (2).

Fysiske personers identitet skal bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. I henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 er gyldig legitimasjon for fysiske personer original av dokumenter som er (i) utstedt av offentlig myndighet eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og (ii) som inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fødselsnummer eller D-nummer.

Slik "gyldig legitimasjon" for fysiske personer vil typisk være: 

  • Pass
  • Førerkort med bilde
  • Bankkort med bilde

For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D nummer, skal legitimasjonsdokumentet, i tillegg til kravene som følger over, inneholde: 

  • fødselsdato
  • fødested
  • kjønn
  • statsborgerskap

Klienten kan også legitimere seg elektronisk ved Bank ID (elektronisk signatur) når identiteten ikke kan bekreftes ved personlig fremmøte, jf. hvitvaskingsforskriften § 4-3 (4).

Regler om legitimasjonskontroll uten at klienten møter personlig hos advokaten er inntatt i hvitvaskingsloven § 12 annet ledd og forskriften § 4-3. Legitimasjonskontroll uten personlig oppmøte hos advokaten er tillatt, men det stilles i slike tilfeller krav til ytterligere dokumentasjon eller ytterligere tiltak som bekrefter personens identitet.  

Du kan lese mer om dette her.

Hva som kreves for å bekrefte juridiske personers identitet er regulert i hvitvaskingsloven § 13 og hvitvaskingsforskriften 4-4.

Gyldig legitimasjon for juridiske personer er utskrift eller oppslag fra offentlig register eller firmaattest, som ikke er eldre enn tre måneder. Et eksempel er utskrift fra Enhetsregisteret.

Gyldig legitimasjon for juridisk person som ennå ikke er registrert i et offentlig register er (i) dokumentasjon for at personen eksisterer, f.eks. et firmaattestlignende dokument, og (ii) skriftlig erklæring fra fysisk person (daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson) om at registrerte opplysninger om den juridiske personen er riktige, samt gyldig legitimasjon for vedkommende kontaktperson. Dette alternativet vil normalt være aktuelt for utenlandske klienter, jf. hvitvaskingsforskriften § 4-4 (1)

Ved bekreftelse av opplysninger som beskrevet i hvitvaskingsloven § 13 annet ledd for juridisk person underlagt frist for registrering i offentlig register, skal rapporteringspliktig innhente utskrift eller firmaattest fra offentlig register innen fire uker etter registrering eller utløpet av fristen for registrering  

Ta bekreftet kopi

Det skal tas bekreftet kopi av gyldig legitimasjon der kunden møter opp fysisk hos advokatfirmaet. Dette følger av hvitvaskingsforskriften § 6-2. Det er viktig å merke seg at det er formkrav til bekreftelsen. Bestemmelsen foreskriver nemlig at kopiene skal påføres «rett kopi bekreftes» med signaturen til den som har foretatt kundetiltakene samt dato for kontrollen. I stedet for signatur og påføring som nevnt i første punktum, kan det på annen måte sikres tilsvarende notoritet om bekreftelsen, herunder hvem som har foretatt bekreftelsen og når bekreftelsen ble gjort. Dokumenter skal etter samme bestemmelse oppbevares på et medium som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det stilles også krav til at det foreligger sikkerhetskopi av elektronisk materiale.