Overordnet om kundetiltak

Formålet med kundetiltakene er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer - KYC»). Advokaten skal gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, kunne oppdage om klientforholdet misbrukes av andre, og om klientforholdet misbrukes til andre formål enn det klienten oppga i forbindelse med inngåelsen av oppdraget.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Reglene om kundetiltak er inntatt i hvitvaskingsloven kapittel 4. Hvitvaskingsloven 2018 viderefører tredelingen mellom normale kundetiltak, forenklede kundetiltak og forsterkede kundetiltak. Inndelingen gjenspeiler den risikobaserte tilnærmingen, jf. lovens kapittel 3. I tilfeller med lav