Når gjelder reglene?

Her kan du lese mer om mer om lovens anvendelsesområde for advokater.

Betydningen av begrepet «transaksjon»

Advokater er omfattet av pliktene i hvitvaskingsloven når de 1) utfører en finansiell transaksjon eller transaksjon som gjelder fast eiendom eller 2) når de bistår klienter med transaksjoner i en rekke tilfeller som er uttømmende angitt i loven. Bestemmelsen om lovens anvendelse for advokater er utformet etter mønster av direktivets bestemmelse.

Loven kommer kun til anvendelse når det er en transaksjon involvert. Transaksjonsbegrepet er angitt i hvitvaskingsloven § 2 første ledd, bokstav d. En transaksjon defineres som «enhver overføring, formidling, ombytting eller plassering av formuesgoder». Det er ikke krav om at transaksjonen skal gå gjennom advokatens klientkonto for at loven kommer til anvendelse.

Hvis saken ikke omfatter en transaksjon, er advokaten ikke omfattet av loven. Dersom advokaten eksempelvis bistår som forsvarer i en straffesak eller bistår foreldrene i en sak mot barnevernet, vil loven ikke komme til anvendelse for det aktuelle oppdraget. Vær oppmerksom på at enkelte oppdrag som i utgangspunktet ikke omfattet noen transaksjon underveis kan utvikle seg til å gjøre det. Da faller oppdraget innenfor loven.

Mottakelse av honorar fra en klient etter påkrav vil ikke alene føre til at hvitvaskingslovens bestemmelser kommer til anvendelse. Hva gjelder forskudd på salær uttaler Tilsynsrådet følgende i sin veileder:

«Hvorvidt et forskudd på salær faller inn under hvitvaskingslovens virkeområde, må bero på en vurdering av de nærmere omstendigheter. Momenter som beløpets størrelse, hvordan innbetaling har skjedd, om beløpet står i forhold til oppdraget og hvorvidt det blir stående uavregnet over tid, vil kunne gi en veiledning. Advokaten må foreta en konkret risikovurdering i det enkelte tilfelle. Tilsynsrådet anbefaler at advokaten innretter sine rutiner på en slik måte at enhver overføring til og fra klientkonto kan innebære en transaksjon etter hvitvaskingsloven».

Hva er forskjellen på oppdrag som advokaten utfører for klienten og oppdrag hvor advokaten bistår klienten?

Hvitvaskingsloven sondrer mellom de tilfellene der advokaten «på klientens vegne» utfører en finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom og på den annen side de situasjoner hvor advokaten «bistår ved planlegging eller utføring» av en transaksjon av den typen som er nevnt i numrene 1-5. Denne sondringen fantes ikke i tidligere hvitvaskingslov, og er en nyskapning som advokater ikke tidligere har måttet forholde seg til.

I finanskomiteens merknader uttales følgende: «Komiteen har merket seg at angivelsen av lovens anvendelsesområde for advokater innebærer et skille mellom de situasjoner hvor advokaten utfører noe for klienten og de situasjoner hvor advokaten bistår klienten med noe.

Komiteen presiserer at alternativet om å utføre transaksjonen på klientens vegne omhandler de situasjoner hvor advokaten for eksempel kjøper noe i klientens navn eller for klientens regning. Dersom advokaten derimot gir råd til klienten i forbindelse med planleggingen eller utføringen av transaksjonen, er det tale om bistand i lovens forstand.

Komiteen presiserer videre at advokater som opptrer som eiendomsmeglere, alltid vil være underlagt loven», jf. Innst.271 L (2017-2018) s.10.

Hvitvaskingsloven kommer altså til anvendelse på advokater i to hovedkategorier:  

Når advokaten på klientens vegne utfører en transaksjon opererer advokaten etter instruks fra klienten. For at loven skal komme til anvendelse må da oppdraget gjelde:

  • En finansiell transaksjon eller
  • En transaksjon som gjelder fast eiendom

Når advokaten bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med: 

  • Kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
  • Forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
  • Åpning eller forvaltning av bank – eller verdipapirkonto
  • Fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
  • Opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement

Når loven kommer til anvendelse er advokaten forpliktet til å gjennomføre kundetiltak. I tillegg inntrer den lovfestede undersøkelsesplikten i tilfeller hvor advokaten avdekker forhold som har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, samt rapporteringsplikt til Økokrim dersom det etter undersøkelser er mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Hvorvidt hvitvaskingsloven kommer til anvendelse har i utgangspunktet ikke betydning for omfanget av straffansvaret for hvitvaskingshandlinger i straffeloven. Advokaten kan således eksempelvis gjøre seg skyldig i hvitvasking selv om hvitvaskingsloven ikke gjelder i det aktuelle tilfellet, f.eks. der en advokat bistår i en tvist for en klient for å inndrive et erstatningskrav advokaten vet er fiktivt.

Hva ligger i kravet om at advokaten må bistå ved «planlegging» eller «utføring» av transaksjonen?

Det vil som regel raskt bli klart for advokaten hvorvidt oppdraget innebærer utføring eller planlegging av en transaksjon. Ved tvil, vil antakelig loven bare få anvendelse dersom advokaten anser det som overveidende sannsynlig at oppdraget vil innebære gjennomføring eller planlegging av en transaksjon. Dersom klientforholdet utvikler seg slik at det på et senere stadium fremstår som sikkert eller overveiende sannsynlig at oppdraget medfører slik aktivitet, vil loven komme til anvendelse fra dette tidspunktet. Se nærmere Jon Petter Rui, Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier, Universitetsforlaget 2012 side 263-266.