Oppstart av advokatvirksomhet

Når du skal etablere egen advokatvirksomhet gjelder de alminnelige regler for drift av næringsvirksomhet. I tillegg gjelder spesielle regler for drift av advokatvirksomhet.

Registrering av foretak

Ved etablering må du registrere virksomheten i Enhetsregisteret, slik at du får et organisasjonsnummer. Du må ha organisasjonsnummer blant annet for å:

 • bli registrert i foretaksregisteret
 • bli registrert i mva-registeret
 • få åpnet nødvendige bankkonti for firmaet
 • kunne ordne de nødvendige formalia med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • få eget domene på nett

I tillegg til de krav som følger av foretaksnavneloven, krever domstolloven at ordet advokat må inngå i foretaksnavnet til selskaper som driver advokatvirksomhet.

Det er ikke krav om registrering av virksomheten i Foretaksregisteret. Det er tilstrekkelig å registrere virksomheten i enhetsregisteret. De som velger registrering i Foretaksregisteret gjør det bl.a. fordi de har et ønske om å lage et brand, i større grad beskytte foretakets navn samt at de ønsker å kunne få utstedt firmaattest fra Brønnøysundregistrene.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Den som vil drive advokatvirksomhet i eget navn, plikter å gi skriftlig melding til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet før virksomheten igangsettes.

Den skriftlige meldingen må inneholde kontaktinformasjon om foretaket, herunder e-post- og besøksadresse. Man plikter også å gi underretning når man senere endrer adresse, organisasjonsform mv., samt dersom man avslutter virksomheten.

Tilsynsrådet krever følgende for å gi tillatelse til start av advokatvirksomhet:

 • Kontaktinformasjon for foretaket
 • Bekreftelse på sikkerhetsstillelse
 • Innbetaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden
 • Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor med bekreftelse på at vedkommende tar på seg oppdraget som revisor for advokatvirksomheten

Oppstart av advokatvirksomhet kunngjøres i Norsk Lysningsblad.

Sikkerhetsstillelse

Advokatforskriften § 2-1 fastslår at advokater må stille sikkerhet før virksomheten settes i gang. Dette dekker et eventuelt erstatningsansvar man kan pådra seg ved utøvelsen av arbeidet. Sikkerheten skal være minst 5 millioner kroner, med et tillegg på 3 millioner dersom man også har ansvar for advokatfullmektiger. Skal man i tillegg drive eiendomsmegling, inkasso eller annen bivirksomhet, gjelder andre beløpskrav.

Erklæring fra godkjent sikkerhetsstiller, der det fremgår at denne påtar seg oppfyllelse av advokatens ansvar etter advokatforskriften, skal innsendes Tilsynsrådet. Sikkerhetsstillererklæringen deponeres i original hos Tilsynsrådet.

Bank og regnskap

Advokater er pålagt regnskaps- og revisjonsplikt i henhold til regnskapsloven og revisorloven. Dette gjelder uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. Det foreligger således innsendelsesplikt til regnskapsregisteret og bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Frist for innsendelse av årsregnskapet til Regnskapsregisteret er 31. juli. Årsregnskapet skal sendes inn via Altinn.

Årsregnskapet skal imidlertid også sendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sammen med revisjonsberetning og "egenerklæring med revisoruttalelse", innen 30. april hvert år. Innsendelse skjer vi Altinn.

Som advokat plikter du å holde klientmidler skilt fra egne og andre midler som ikke tilhører klienter. Som klientmidler regnes alle penger som betros advokaten, også forskudd på utlegg og salær. Klientmidler er også f.eks. verdipapirer, bankbøker, gjeldsbrev, aksjer og obligasjoner advokaten får til oppbevaring.

Det må derfor opprettes:

 • Klientbankkonto
 • Driftskonto
 • Skattetrekkskonto (hvis ansatte)

Klientbankkonto kan bare opprettes i banker som skriftlig har forpliktet seg til ikke å gjøre motregning gjeldende i klientbankkontoen når det gjelder eventuelle krav banken måtte ha overfor advokaten

Tjenesteloven § 20 pålegger advokaten en plikt til å gi flere opplysninger til potensielle kunder.

Disse opplysningene faller i to ulike grupper:

 1. Første ledd lister opp opplysninger som tjenesteyter skal gi uten særskilt forespørsel.
 2. Annet ledd lister opp opplysninger som det kun er nødvendig å gi etter forespørsel fra kunder.

Krav til prisopplysninger

Etter markedsføringsloven plikter selger av tjenester å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig. Prisopplysningsforskriften regulerer dette for næringsdrivende som er etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbrukere, og omfatter således salg av advokattjenester til forbrukere.

 • Salg av tjenester som bare skjer til næringsdrivende faller utenfor forskriftens anvendelsesområde. Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser.

 

Opplysningspliktens innhold

 • Forskriften fastslår at den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys. Opplysningene skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.
 • Dersom stykkprisen på den enkelte tjeneste varierer innenfor et bestemt intervall, skal høyeste og laveste pris innenfor intervallet opplyses. Eventuelle minstepriser skal også oppgis.
 • Når ikke annet er oppgitt, skal prisene dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandør, som inngår i tjenesten.
 • Der det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste, skal den næringsdrivende i stedet informere om hvordan prisen på den enkelte tjeneste blir beregnet.
 • Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles.
 • Prisopplysningsforskriften pålegger i prinsippet næringsdrivende med hjemmeside å ha en oppdatert prisliste på hjemmesiden.

 

Pristilbud og spesifisert regning

 • Næringsdrivende skal gi skriftlig pristilbud før avtale om en tjeneste inngås, dersom forbrukeren ber om det. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.
 • Videre skal den næringsdrivende gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført.

Hvem betaler?

Advokater vil enten motta betaling for sine tjenester av sin klient/forsikringsselskap, eller ved at det offentlige betaler honoraret.

 • Dersom det offentlige betaler for dine tjenester og saken er omfattet av stykkprisordningen:
  Stykkprisforskriften

Medlemstilbud

Medlemskap i Advokatforeningen gir tilgang til ren rekke medlemstilbud. Her er noen av tilbudene som kan være av interesse for et nyetablert firma:

Synliggjøring av medlemskapet

Husk også at du som medlem både har rett og plikt til å synliggjøre medlemskapet ditt når du kommuniserer med omverdenen. Det er et kvalitetsstempel å være medlem av Advokatforeningen.

Praktiske råd

Det vil ofte være praktisk å bestemme seg for en oppstartsdato før man starter oppstartsprosessen. Denne dato bør kommuniseres til alle man kommuniserer med slik som Brønnøysundregistrene, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, forsikringsselskap og Advokatforeningen.

Før alle formaliteter er på plass, skal det ikke gis juridisk tjenesteyting fra det nye selskapet.

Ved inngåelse av avtale mellom partnere anbefales det å inngå avtaler som det dekker områder som lett kan føre til uenigheter og som det er lett å følge opp i praksis. Det viktig at avtalen bærer preg av romslighet mellom partene. Slike avtaler skaper erfaringsvis mindre konflikter og større grad av forutsigbarhet for partene.

Advokatforeningen gir eksisterende og kommende medlemmer av foreningen tilbud om en oppstartssamtale. Send en e-post til post@advokatforeningen.no eller ring 22 03 50 50 og be om å få snakke med en av våre advokater.