Profesjonsansvaret

Tendensen synes å være at erstatningskrav brukes til å velte økonomiske tap på andre i større grad enn tidligere. Hvordan kan advokater unngå å havne i ansvar for klientens tap?

Advokaters profesjonsansvar

Årlig rettes det om lag 150 krav om utbetaling under advokatenes obligatoriske sikkerhetsstillelse til Advokatforeningens sikkerhetsstiller. Om lag en tredjedel av disse fører helt eller delvis frem til utbetaling. Ved avtaler om advokatoppdrag er tilfellet at en profesjonsutøver med særskilt fagkyndighet og utdannelse og monopol på prosessoppdrag tilbyr sine tjenester mot et vederlag, og ”det gjelder i utgangspunktet et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere”, Rt. 1995 side 1350. Om de etablerte normer for forsvarlig advokatinnsats brytes, og feilen medfører et økonomisk tap for klienten, kan kravet rettes mot sikkerhetsstiller eller advokaten.

Selv om ansvaret for advokater er strengt, skal det presiseres at det ikke gjelder et objektivt ansvar for advokaten. Det er heller ikke slik at enhver kritikkverdig opptreden er erstatningsbetingende opptreden. Hvilke krav som skal stilles til advokaten må avgjøres konkret ut i fra de rådende omstendighetene i saken. 

Topp 5 skadesaker

Dette er feilene som fører til flest utbetalinger:

1. Fristoversittelser

Skadeeksempel: En advokat bisto en utenlandsk klient med import av varer. Advokaten skulle representere klienten i en nettauksjon på tollkvoter i regi av Statens landbruksforvaltning. Advokaten hadde lagt inn feil klokkeslett i Outlook, med den konsekvens at hun logget seg inn etter at auksjonen var avsluttet. Tidsoverskridelsen var minimal, men ble betegnet som uaktsom. Tapet ble beregnet ut i fra differansen mellom sannsynlig utfall av auksjonen, og prisen på det selskapet importerte i det aktuelle året. Saken ble forlikt med en utbetaling på 1,2 millioner kroner.

Advokatforeningens råd er at du alltid sjekker et nytt oppdrag grundig for eventuelle foreldelsesfrister, reklamasjonsfrister, søksmålsfrister, ankefrister eller kontraktsbestemte frister. Når saken ligger på ditt bord, ligger også ansvaret for oppfølging av frister hos deg. Før alltid inn frister i forfallsbok eller elektronisk kalender, og ha systemer som i tide minner deg på å ta nødvendige skritt for å avbryte fristen.

 2. Formfeil

Skadeeksempel: En advokat bisto med oppgjør etter eiendomshandel. Lånet skulle sikres med pant av første prioritet. Advokaten mottok pantedokument og bankremisse på lånebeløp/kjøpesum, men tinglyste ikke pantedokumentet. Senere ble eiendommen overført og pantsatt til fordel for noen andre. Advokaten erkjente ansvar for tapet og betalte ut til klienten.

Å opprette dokumenter som sikrer klientens økonomiske interesser er blant advokatens rutinemessige oppgaver. Det kan være lett å glemme lovens formalkrav til gyldige disposisjoner, som for eksempel habile vitnebekreftelser, orientering til ektefellen ved visse testamentsopprettelser, skriftlighet ved opphevelse av kausjonsansvar, etc. Like lett er det å bli ansvarlig når formalfeil ved slike dokumenter fører til at ugyldighet konstateres.

3. Uaktsom rådgivning

Skadeeksempel: En advokat rådet sin klient, en bortfester av eiendom, til å kreve kpi-oppregulering av festeavgift årlig gjennom flere år. Hun hadde vist til en Ot.prp. til tomtefesteloven som støtte for sin tolkning av loven, men ikke tatt høyde for at lovforslaget ble endret i Innst.O., hvorpå forslaget om årlig oppreguleringsrett ble fjernet for det aktuelle tilfellet. Saken kom for domstolen, som bl.a. mente at advokaten hadde en særskilt aktsomhetsplikt da hun hadde markedsført seg som spesialist på tomtefesterett (RG 2009-1618). Forsikringsselskapet ble ilagt ansvar for om lag 900 000 kr på vegne av advokaten. 

Å rådgi innenfor rettsområder man ikke har tilstrekkelig kontroll på, er i strid med god advokatskikk og kan bli dyrt. Å følge opp Advokatforeningens påbud om kontinuerlig etterutdanning er første bud for å holde seg oppdatert. Ved å spisse sin saksportefølje kan man også konsentrere seg om begrensede rettsområder fremfor å kunne "litt om alt". Automatisk e-postvarsler fra regjeringens nettsider og Lovdata om regelendringer eller ny rettspraksis vil gi deg en viss oversikt over utviklingen. Publikasjonene Retstidende og Rettens gang gir deg oversikten i papirformat. Dette kan være enkle retningslinjer og verktøy som hjelper deg til ikke å overse endringer du burde ha vært oppmerksom på.

4. Eiendomsmeglingsfeil

Advokater må ved eiendomsmegling forholde seg både til advokatregelverket og regelverket for eiendomsmegling. I tillegg forvaltes gjerne store verdier. Oppgjøret må gå riktig for seg, meglers opplysningsplikter må ivaretas, selv ved rene oppgjørsoppdrag, og tinglysing må skje til rett tid. Den obligatoriske sikkerhetsstillelsen er da også på minst 45 millioner kroner for advokater som vil drive eiendomsmegling. I tillegg er det i ansvarsdekningen for advokater inntatt sikkerhetsforskrifter som må følges for at advokaten skal være dekket av forsikringen. Fallgruvene innenfor eiendomsmegling er mange, og det samme er antall skadesaker.  

5. Skatterådgivning

Skadeeksempel: Ved fisjon av et selskap, ble det fulgt et regnskapsprinsipp som utløste mer skatt enn nødvendig, hvilket var ugunstig for klienten. Advokaten utarbeidet fisjonsplanen, mens en revisor gjennomgikk planen og ”godkjente” opplegget. Da det ble klart at man kunne ha unngått skatt ved en annen fremgangsmåte, ble man enige om at advokatens forsikringsselskap skulle dekke 2/3 av tapet på 4,3 millioner kr, mens revisor og revisors forsikringsstiller måtte bære 1/3 av tapet.

De største kravene forsikringsselskapene mottar, knytter seg gjerne til mangelfull rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål. Mens en gjennomsnittlig utbetaling fra forsikringsselskapene gjerne ligger rundt 2-300 000 kroner, kan det fort bli tale om flere millioner ved dårlige advokatråd om skattefradrag ved store transaksjoner. Det er derfor sentralt å kjenne sin begrensning, og å gi uttrykk for den rettslige usikkerhet som eventuelt knytter seg til rådet.

Basert på Toralf Wågheims bok ’Advokaters erstatningsansvar’ (Gyldendal 2009)

Sjekkliste: Slik unngår du erstatningsansvar!

Advokatforeningen erfarer at mange feil lett kunne vært unngått ved enkle, praktiske rutiner og klare avtaler.

  • Registrer alle tidsfrister i kalenderen.
  • Dersom det er uklarheter rundt fristens utgangspunkt eller avslutning, sørg for å avklare dette umiddelbart, for eksempel ved henvendelse til retten.
  • Ved nytt oppdrag; undersøk alltid om det er frister som bør avbrytes, for eksempel foreldelses- eller reklamasjonsfrister.
  • Forsikre deg om hvilke interne postrutiner som gjelder, og om hvilke forsinkelser brev blir utsatt for mellom ditt skrivebord og postkontoret – inn og ut.
  • Bruk alltid oppdragsbekreftelse for å avklare oppdragets rammer. Skriv også hva som ikke vil bli behandlet i advokatoppdraget.
  • Dokumenter underveis at du har informert klienten om usikkerhetsmomenter og konkret prosessrisiko i slik grad at klienten har kunnet ta et reelt valg basert på informasjonen.
  • Skriv referater fra klientmøter og samtaler.
  • Ikke påta deg oppdrag på rettsområder hvor du mangler faglig trygghet, heller ikke overfor venner eller på pro bono-basis.
  • Følg opp din fullmektig nøye; prinsipalen sitter med hovedansvaret.
  • Dersom det oppstår et erstatningskrav eller varsel om krav, ta snarest kontakt med forsikringsselskapet hvor du har din sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring, ellers kan du risikere at selskapet avviser å dekke kravet.