Kjenn din profesjonsansvars-forsikring

Vet du hva som står i vilkårene til profesjonsansvarsforsikringen din? Noe annet kan få alvorlige konsekvenser.

Dekker forsikringen den virksomheten du driver?

Alle advokater har en plikt til å stille sikkerhet, jf. dl. § 222. Sikkerhetsstillelsen skal verne klienten dersom du gjør en feil.

Sikkerhetsstiller kan gjøre regress mot deg for eventuelle utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Du begrenser ditt tap med profesjonsansvarsforsikringen, som er et vern for deg. Etter Regler for god advokatskikk plikter du å sørge for at ansvarsforsikringen (forsikringssummens størrelse) er tilpasset advokatvirksomhetens art og størrelse, jf. Regler for god advokatskikk pkt. 3.6

Sikkerheten etter dl. § 222 og profesjonsansvarsforsikringen som følger med den, dekker erstatningsansvar ved utøvelse av advokatvirksomhet. Sikkerheten dekker ikke ansvar som du etter bestemmelse i eller i medhold av annen lov skal stille annen sikkerhet for, eksempelvis eiendomsmegling og oppdrag som bo- eller bobestyrer. Verv som styremedlem er heller ikke dekket av profesjonsansvarsforsikringen.

Har du den minste tvil om hvorvidt et oppdrag du ønsker å påta deg, er dekket av den forsikringen du har for advokatvirksomhet, anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet og avklarer dette.

Advokatforeningen har egne forsikringstilbud for eiendomsmeglingsvirksomhet, for oppdrag som bo- og bobestyrer og tilbud om styreansvarsforsikring.

Er forsikringssummen høy nok?

Du må selv vurdere om den ansvarsforsikring du har tegnet, dekker ditt behov. Hvilken type klienter har du? Hvilke rettsområder bistår du innenfor? Har du klientoppdrag med særlig stor økonomisk verdi? Hvilke drifts- og styringssystemer, herunder risikostyringssystemer, har du? Dette er noen av forholdene du må ta hensyn til.

Advokatforeningen tilbyr ansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner. Har du behov for høyere forsikringssum, vil vi kunne hjelpe deg med det.

Inneholder vilkårene begrenset forsikringssum?

Det er viktig å merke seg at forsikringsvilkårene kan inneholde en begrensning i forsikringssum, og da en begrensning i forsikringssum per år. En slik begrensning er en risiko for deg, fordi det kan ha som følge at du ikke er dekket dersom forsikringssummen det året er “brukt opp” på grunn av en eller flere skadesaker som enten alene eller samlet går utover forsikringssummen.

I Advokatforeningens vilkår for profesjonsansvarsforsikring gjelder derimot valgt forsikringssum per skadetilfelle, og ikke per år.

Hvordan regulerer vilkårene tidspunktet for når det anses å foreligge et krav eller en skade?

Det er en stor fordel at det av vilkårene fremgår tydelig når det foreligger en skade (“trigger”). Dette tidspunktet avgjør når du som advokat har en plikt til å melde en skade til forsikringsselskapet, og det er starten på foreldelsesfristen.

I forsikringsavtaleloven § 8-5 (FAL) er fristen for å gi melding til forsikringsselskapet om en skade uttrykt slik:

«Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.»

Mange forsikringsvilkår har her den samme ordlyden som FAL, og det kan lett oppstå diskusjoner mellom forsikringsselskapet og advokaten om når advokaten må anses å ha fått «kunnskap» om forholdene som kravet mot advokaten bygger på.

I Advokatforeningens vilkår for profesjonsansvarsforsikring er kravet om «kunnskap» klart definert:

«Krav anses fremsatt på det tidspunkt sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil bli reist mot sikrede eller forsikringsgiver.»

Etter Advokatforeningens forsikringsvilkår er det således først når du (sikrede) mottar et skriftlig krav om erstatning eller varsel om at krav vil bli reist, at fristen for å melde skaden/kravet til forsikringsselskapet begynner å løpe. Formålet er å forhindre diskusjoner om hvorvidt krav er meldt i tide, og forhindre at forsikringsselskapet avviser kravet med begrunnelse om at det er meldt for sent.

Foreldelse – Har du bare et år på å melde skadesaken til forsikringsselskapet?

Dersom du melder kravet ditt/skadesaken din for sent til forsikringsselskapet, kan din rett til dekning være tapt.

Det vanlige er at advokaten har et år på å melde kravet til forsikringsselskapet. Kravstiller/den skadelidte har derimot tre år.

Advokatforeningens vilkår for profesjonsansvarsforsikring gir deg samme frist som kravstiller, altså en tre års frist for å melde et krav til forsikringsselskapet. I tillegg er skademeldingsbestemmelsen i Advokatforeningens vilkår til din fordel tydeligere på når foreldelsesfristen begynner å løpe; det er når du første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil bli reist mot deg eller forsikringsselskapet.

Inkluderer forsikringen din dekning for særlige forhold (utvidet dekning)?

Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikring inkluderer:

  • Kriminalitetsforsikring

Forsikringen dekker ditt tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte - eller tredjeperson.

  • Mediehåndtering.

Utvidelsen dekker kostnader til PR-/medierådgivning. Rådgivningen ytes av særskilt kommunikasjonsbyrå. 

  • Dataangrep

Utvidelsen gir deg praktisk bistand og dekker kostander til it-tjenester, juridiske tjenester, gjenoppretting av data, kommunikasjonsbistand og forhandlingsbistand ved datakidnapping.

Har ansvarsforsikringen din run off-dekning?

Run off, eller etterdekning, sikrer deg etter at du har sluttet å praktisere. Det er ikke vanlig at run off er inkludert i profesjonsansvarsforsikringen.

Advokatforeningens tilbud om ansvarsforsikring inkluderer run off. Advokatforeningens vilkår dekker også krav mot advokater som har blitt internadvokater, og hvor skaden ble forårsaket før praksisen som privatpraktiserende opphørte.

Om Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring

  • Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring og jobber kontinuerlig med å utvikle vilkårene.
  • Forsikringen er utviklet for advokater på advokatenes premisser.
  • 2/3 av medlemmene benytter tilbudet.
  • Tilbudet er tilpasset firmastørrelsen. Vi har forsikringstilbud for:
  • enkeltadvokater/mindre firmaer (kollektiv ordning),
  • mellomstore firmaer, og da med individuell premieberegning og
  • individuelle tilbud for store firmaer, med individuell premieberegning og med mulighet for tilpasning av vilkår.

 

Les mer om Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet 

Les mer om Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmeglingsvirksomhet

Les mer om Advokatforeningens tilbud om styreansvarsforsikring