Vold og trusler

Veiledning for dem som er, eller blir, utsatt for vold/trusler, eller har kollegaer som er utsatt for dette.

Praktiske råd – hvordan forebygge vold og trusler

 • Ha profesjonell distanse til saken og sakens parter.
 • Unngå å ha klientmøte dersom du mistenker at klienten er ruspåvirket.
 • Avslutt klientmøtet dersom du oppfatter klienten som truende.
 • Det kan være lurt å møte klienter som kan utgjøre en risiko på et sted hvor du som advokat føler at sikkerheten er ivaretatt, for eksempel i egne kontorlokaler.
 • Unngå å ha møter med potensielt farlige klienter når du er alene i kontorlokalene.
 • Ta kollegaansvar dersom du oppfatter at et klientmøte hos en kollega kommer ut av kontroll, eller at klientmøtet varer uforholdsmessig lenge. Ta en tur innom kollegaens kontor for å se at alt står bra til.

Praktiske råd i en volds- eller trusselsituasjon

Ti gode råd dersom noen opptrer truende

 • Opptre rolig
 • Lytt og vær observant
 • Vær aktiv – ta initiativ
 • Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke lar seg gjøre.
 • Bruk et enkelt språk og vær konkret
 • Vær hjelpsom
 • Ikke vær dominerende eller underkastende
 • Hold en passende avstand
 • Ta hensyn til vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen
 • Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt

Hva bør den som er utsatt for vold eller trusler gjøre?

 • Aksepter at det er normalt å reagere
 • Ta imot psykologhjelp
 • Fortell hva du har behov for
 • Overlat praktiske problemer til andre
 • Gå på arbeid raskest mulig etter hendelsen
 • Opphold deg på arbeidsplassen, men du trenger ikke nødvendigvis utfør de vanlige arbeidsoppgavene
 • Unngå å arbeide alene de første dagene etter hendelsen
 • Bearbeid det som har skjedd sammen med kollegaer, familie og venner. Unngå å bearbeide det hjemme alene
 • Anmeld forholdet til politiet

Søk hjelp dersom

 • Sterke reaksjoner fortsetter eller forsterkes de første tre til fire ukene, uten å vise tegn til å avta
 • Sterk følelse av uvirkelighet vedvarer, og man ikke er i stand til å fungere i sitt vanlige liv (sosialt, yrkesmessig eller i andre deler av livet)
 • Det oppstår markerte forandringer i personligheten din
 • Du tyr til ”selvbehandling” med rusmidler

For kolleger/arbeidsgiver

Praktiske råd for oppfølging umiddelbart etter en voldssituasjon/trusselsituasjon

Mange kan få psykiske reaksjoner etter vold og trusler. Det er ikke alltid reaksjonen kommer med én gang. For å hindre langvarige plager med angst og uro, er det viktig at den som har vært utsatt for vold og alvorlige trusler snarest mulig får snakke med noen etter hendelsen. Både kolleger, familie og venner kan bety mye i en slik situasjon. Vurder også om den ansatte eller din kollega trenger profesjonell hjelp. Hvis så er tilfellet, sørg for kontakt med lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier, bedriftshelsetjeneste eller lignende.

Tips til ”psykisk førstehjelp” fra arbeidsgiver/kolleger:

 • Vis at du bryr deg
 • Skap ro rundt den voldsrammede
 • Aksepter varierende følelser
 • Vis omsorg og nærvær
 • Ta hensyn til den voldsrammedes behov
 • Sett av tid og lytt aktivt

Unngå å

 • Snakke selv og styre samtalen
 • Fortelle om egne opplevelser
 • Bagatellisere
 • Analysere og forklare
 • Bli forlegen over følelser
 • La den voldsrammede være alene i for stor grad
 • Bebreide eller kritisere den voldsrammede

Praktisk hjelp fra arbeidsgiver

Vurder om det er nødvendig med jobbrelatert og saklig oppfølging som for eksempel

 • Helsemessige tilrettelegginger
 • Avlastning/endringer i jobben
 • Faglig oppdatering
 • Undersøk om det trengs praktisk hjelp i etterkant, f. eks. til utfylling av skjemaer til offentlige kontorer.
 • Undersøk om vedkommende får den helsemessige behandling som trengs. Hjelp eventuelt til med å kontakte rette instans i hjelpeapparatet.
 • Bruk eventuelt bedriftshelsetjeneste til hjelp og rådgivning i oppfølgingsarbeidet.

Politianmeldelse

Vold og trusler er som regel et brudd på straffeloven og bør politianmeldes.

Er advokaten ansatt er den formelle politianmeldelsen som regel arbeidsgivers ansvar. At arbeidsgiveren må anmelde forholdet bidrar til å redusere tilleggsbelastninger for den arbeidstaker som har vært utsatt for vold eller trusler.

Media

En person som har opplevd å bli utsatt for vold/trusler, skal ikke utsettes for pressen i noen form! La politiet håndtere pressen - de kan dette, alternativt eller i kombinasjon med en presseansvarlig for din arbeidsgiver som er forberedt på denne type henvendelser.