Prinsipal og advokatfullmektig

Stillingen som advokatfullmektig fungerer som en læretid der fullmektigen arbeider under prinsipalens tilsyn og kontroll. Dette stiller krav både til advokatfullmektigen og prinsipalen.

Mellom prinsipal og fullmektig skal det være et reelt ansettelsesforhold og fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor. Dette skal sikre at forholdene legges til rette for god opplæring av fullmektigen.

Videre skal det foreligge et skriftlig kontraktsforhold, og kontrakten må være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Fullmektigen skal blant annet sikres en fast, rimelig avlønning. Det innebærer blant annet at det ikke kan avtales at fullmektigen skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Fullmektigen skal ha fast lønn, og begynnerlønnen for statsansatt jurist er ansett som veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig. Provisjonsbasert lønn kan avtales i tillegg til en rimelig fastlønn.

Det er også viktig at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Loven fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Prinsipalen har en veiledningsplikt og skal sørge for at fullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved fullmektigens arbeid – både faglige, etiske og praktiske.

Når vilkårene for advokatbevilling er oppfylt, kan fullmektigen søke om egen bevilling.