Eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet og være tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Les mer

Behandling av klientmidler ved eiendomsmegling

Eiendomsmegling er underlagt strenge krav. Dette gjelder ikke minst håndteringen av klientmidler. Advokatforeningen har laget en oversikt over forhold som det er viktig å merke seg når det gjelder behandling av klientmidler ved eiendomsmegling.

Les mer

Opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag

Oppgjørsoppdrag med eller uten skriving av kontrakt er omfattet av eiendomsmeglingsloven. Det følger av loven at oppdraget skal utføres i overensstemmelse med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser. I tråd med formålsbestemmelsen...

Les mer

Advokatens plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg

Som oppgjørsansvarlig skal man kontrollere om alle lovbestemte og avtalte oppgjørsforutsetninger er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på noen forhold det er viktig å merke seg når det gjelder oppgjør av boliger under oppføring.

Les mer

Grensen mellom advokatoppdrag og eiendomsmegling

Grensen mellom rettshjelpsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet er ikke regulert i lov, men er av sentral betydning i relasjon til eiendomsmeglingsregelverkets krav.

Les mer

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglings-virksomhet

Advokater som driver eiendomsmegling skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, jf. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 2009 nr. 11 § 1.

Les mer

Eiendomsmegling og hvitvasking

Her finner du lenker til Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og tilsynets samlerapport, med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering. Her finner du også informasjon om Nasjonalt tverretatlig...

Les mer

Veileder fra Forbrukerombudet om markedsføring av boliger ved salg

Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

Les mer

Forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

Les mer

Retningslinjer for håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet (off market salg)

Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til meglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

Les mer