Forretningsføreroppdrag

Mange advokater påtar seg gårdsbestyrelses- og forretningsføreroppdrag.
Dersom du som advokat fører regnskap for andre, som for eksempel borettslag, sameier eller andre eiendomsselskaper, må du oppfylle kravene i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften.

Kravet om autorisasjon som regnskapsfører

Frem til 2007 hadde blant annet advokater en generell dispensasjon fra kravet til autorisasjon som regnskapsfører for å føre regnskap for andre. Dette er imidlertid ikke tilfellet lenger. Kravet om autorisasjon kan oppfylles på flere måter:

 • Ved at man som advokat selv lar seg autorisere som regnskapsfører.
 • Ved at advokatfirmaet ansetter en autorisert regnskapsfører som "faglig leder" for regnskapsførervirksomheten.
 • Ved at flere advokatfirmaer ansetter samme regnskapsfører på deltid og dermed deler på kostnaden dette medfører.
 • Ved å inngå samarbeidsavtale med en ekstern autorisert regnskapsfører, slik at advokatfirmaet fremdeles kan tilby forvaltningstjenester inkludert regnskapsføring til kunder. Finanstilsynet har presisert at det i så fall må foreligge en skriftlig oppdragsavtale mellom regnskapsføreren og advokatfirmaets klient.
 • I særlige tilfeller kan Finanstilsynet etter søknad forlenge fristen for en advokat for å avvikle regnskapsføringen. Dette er et snevert unntak som tar særlig sikte på advokater som har kort tid igjen til pensjonsalder.
 • Det er kun profesjonell regnskapsføring for andre som omfattes av autorisasjonskravet. Regnskapsføring man utfører i egenskap av å være daglig leder, bobestyrer, bostyrer eller tilsvarende faller normalt utenfor lovens anvendelsesområde.

Hva innebærer det ”å føre regnskap for andre”

 • Advokatforskriften § 3a-6 omhandler advokatens særregnskap. Også slike regnskap kan anses som “regnskap for andre”. Hvorvidt det kreves autorisasjon for å føre disse regnskapene, vil være avhengig av hva slags rolle advokaten har i forhold til den virksomhet som regnskapet gjelder.
 • Et advokatfirma kan selvfølgelig føre sine egne regnskap uten autorisasjon. Det følger av regnskapsførerforskriften § 5-1 at det i et advokatfellesskap kan føres regnskap for alle advokatene i fellesskapet ett sted, uansett hvordan dette fellesskapet er organisert. Det kan for eksempel være at noen eller samtlige av advokatene har egne aksjeselskaper som er knyttet til den felles advokatvirksomheten, eller at noen eller samtlige av advokatene er i kontorfellesskap.
 • Finanstilsynet har i et høringsnotat fra november 2007 uttalt at regnskapsføring som forestås av advokater som bostyrer for konkursbo eller dødsbo under offentlig skifte, ikke anses som regnskapsføring for andre i regnskapsførerlovens forstand. Advokaten identifiseres her med boet. Finanstilsynet legger også til grunn at styremedlemmer i stiftelser som ikke har daglig leder, kan føre stiftelsens regnskap uten å være autorisert regnskapsfører.
 • På spørsmål om hvorvidt advokater som styremedlemmer kan påta seg å føre virksomhetens regnskap uten autorisasjon, har Finanstilsynet uttalt at dersom regnskapsføringen er naturlig lagt til selskapets styre, vil det være kurant at et styremedlem, for eksempel advokaten, ordner dette.
 • Regnskapsføring med påkrevet autorisasjon må også avgrenses mot regnskapsføring som mer hobbypreget aktivitet, samt lønnstakerforhold. Det er regnskapsføring i næring som er søkt rammet av autorisasjonsplikten.