Politiarrest - Retningslinjer for påberopelse av EMK etter glattcelle-dommen

Oslo tingrett avsa den 02.06.14 dom i glattcelle-saken. Dommen er svært grundig, og avsagt etter en omfattende hovedforhandling på en uke. I dommen konstateres at bruk av politiarrest (glattcelle) innebærer fullstendig isolasjon, og at fullstendig...

Les mer

Digital brukermanual for forsvarere

Politiadvokat Ragnvald Brekke har laget en digital brukermanual for dommere, forsvarere og aktorer. Formålet med brukermanualen er å sette dommere, forsvarer og aktorer i stand til å forberede og gjennomføre hoved- og ankeforhandlinger papirløst.

Les mer

Etiske retningslinjer for forsvarere

Fordi det ofte oppstår spørsmål om advokatens holdning i de spesielle situasjonene som kan oppstå i rollen som forsvarer, har Advokatforeningens representantskap utviklet egne retningslinjer for forsvarere.

Les mer